Reserves en voorzieningen

Overzicht van de reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Algemene reserves
Algemene reserve 6.159 342 0 947 0 5.554
Bouwgrond; algemene reserve 13.001 0 0 648 0 12.353
Algemene reserve bouwgrond winstnemingen 8.648 1.012 0 0 0 9.659
Totaal Algemene reserves 27.808 1.353 0 1.595 0 27.567
Bestemmingsreserves
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen 2.039 278 0 0 0 2.317
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 268 102 0 0 0 370
Bouwgrond; parkmanagement 405 14 0 70 0 349
Bouwgrond; fonds groen voor rood 706 15 0 21 0 701
Begraafplaats Oude Landen 793 437 0 0 0 1.231
Bestemmingsreserve I&A 336 0 0 159 0 176
Rijkscompensatie coronacrisis 0 1.287 0 729 0 558
Reserve klimaatmiddelen Rijk 0 227 0 0 0 227
Totaal Bestemmingsreserves 4.547 2.361 0 979 0 5.929
Dekkingsreserves
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 216 0 0 0 0 216
HOV2 55 0 0 3 0 53
Bereikbaarheidsakkoord 60 0 0 20 0 40
Ecologische verbinding Hooidonk 36 0 0 0 0 36
Hybrideveld RKGSV Gerwen 356 0 0 14 0 341
Onderzoek mobiliteitsprojecten 180 0 0 36 0 144
Dekkingsreserve renovatie Hongerman 300 700 0 0 0 1.000
Dekkingsreserve renovatie Klooster 1.593 0 0 0 0 1.593
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 92 0 0 0 0 92
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman 50 0 0 23 0 27
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl 2.894 0 0 0 0 2.894
Dekkingsres snelheidsremmende maatregelen Boord 68 0 0 0 0 68
Dekkingsres regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde 125 0 0 0 0 125
Totaal Dekkingsreserves 6.026 700 0 96 0 6.630

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Risicovoorziening milieuschade Schenkels 368 0 0 0 0 368
Voorziening betaalbaar wonen 40 271 0 0 0 312
Pensioen voormalige wethouders 2.957 -55 0 0 75 2.827
Totaal Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 3.365 217 0 0 75 3.507
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Voorziening onderhoud gebouwen 1.573 429 0 0 192 1.811
Voorziening onderhoud wegen 1.102 914 0 0 513 1.502
Voorziening civiele kunstwerken 503 115 0 0 40 578
Voorziening beelden en plastieken 40 0 0 0 33 7
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 3.218 1.458 0 0 777 3.899
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Voorziening afval 0 519 0 0 0 519
Voorziening riolering 4.396 0 124 0 0 4.273
Promotie-inkomsten 3 0 0 0 0 3
Parkeerfonds 9 0 0 0 0 9
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 124 0 0 0 0 124
Voorziening afgesloten complexen GB 0 68 0 0 0 68
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 4.533 587 124 0 0 4.996

Totaal reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Totaal reserves en voorzieningen
Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Totaal reserves en voorzieningen 49.496 6.677 124 2.670 853 52.527

Toelichting op de reserves

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve
Bedragen x €1.000
Algemene reserve Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Algemene reserve 6.159 342 947 5.554
Terug naar navigatie - Algemene reserve

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers op te vangen. De reserve is onderdeel van de incidentele weerstandscapaciteit. In de nota reserves en voorzieningen van februari 2019 heeft de raad de normen voor de reserve opnieuw vastgesteld. Jaarlijks bepalen we het minimumbedrag van de algemene reserve bij de jaarrekening. Dat minimumniveau bedraagt per 31-12-2021 € 3,4 miljoen. De algemene reserve zit daar ruimschoots boven.

De toevoegingen betreffen:

  • Verdeling resultaat jaarrekening 2020 € 342.000,-

De onttrekkingen betreffen:

  • Bijdrage Dienst Dommelvallei 2021 € 94.772,-
  • Storting in dekkingsreserve sporthal De Hongerman € 700.000,-
  • Project overdracht woonwagenlocaties € 152.445.-

Bouwgrond; algemene reserve

Terug naar navigatie - Bouwgrond; algemene reserve
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; algemene reserve Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Bouwgrond; algemene reserve 13.001 0 648 12.353
Terug naar navigatie - Bouwgrond; algemene reserve

De doelstelling van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is een financiële buffer voor het afdekken van financiële risico’s in de bouwgrondexploitaties. De voeding van deze reserve wordt gevormd door de voordelige resultaten van bouwgrondexploitaties. Voor de afdekking van de huidige negatieve bouwgrondexploitaties is een specifieke voorziening ‘verliesgevende complexen bouwgrond’ ingesteld, die gevoed wordt vanuit de algemene reserve bouwgrond. De stand van de algemene reserve bouwgrond wordt beïnvloed door toekomstige winstnames die hoogst onzeker zijn. Bij aanspreking van deze reserve zal altijd gekeken moeten worden naar de stand op het moment zelf.

De onttrekking van € 648.000,- betreft de verdeling resultaat jaarrekening 2020.

Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen)

Terug naar navigatie - Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen)
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
7111006 Algemene reserve bouwgrond winstnemingen 8.648 1.012 0 9.659
Terug naar navigatie - Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen)

Het doel van deze reserve is om de tussentijdse winstnemingen vanuit de bouwgrondprojecten af te zonderen van de algemene reserve grondexploitatie en andere stortingen in reserves. Omdat deze tussentijdse winstnemingen onzeker zijn is ervoor gekozen om ze in een aparte reserve te storten. Storting vindt plaats vanuit tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties. Onttrekking vindt plaats als tussentijdse winstnemingen uit het verleden verlaagd moeten worden.

De toevoeging van € 1.012.000,- betreft de verdeling van het resultaat 2020.

Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Terug naar navigatie - Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; bovenwijkse voorz onbel Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen 2.039 278 0 2.317
Terug naar navigatie - Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Deze reserve is bedoeld voor investeringen met een “bovenwijks” karakter, zoals in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur) die buiten de nieuwbouwwijk ligt, maar er wel voor aangelegd wordt en/of voor meerdere wijken dient.

De toevoegingen betreffen:

  • Verdeling resultaat jaarrekening 2020 € 49.000,-
  • Storting anterieure overeenkomsten Duivendijk, Rullen, Kerkakkers € 35.000,-
  • Storting grondverkopen grex 2021 € 194.251,-

Bouwgrond; sociale volkshuisvesting

Terug naar navigatie - Bouwgrond; sociale volkshuisvesting
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 268 102 0 370
Terug naar navigatie - Bouwgrond; sociale volkshuisvesting

Doelstelling van deze reserve is het stimuleren van initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting.

 

De toevoegingen betreffen:

  • Verdeling resultaat jaarrekening 2020 € 72.000,-
  • Storting anterieure overeenkomst Duivendijk, Rullen, Kerkakkers € 14.000,-
  • Storting grondverkopen grex 2021 € 16.054,-

Bouwgrond; parkmanagement

Terug naar navigatie - Bouwgrond; parkmanagement
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; parkmanagement Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Bouwgrond; parkmanagement 405 14 70 349
Terug naar navigatie - Bouwgrond; parkmanagement

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch werk- en leefklimaat.

Met de Nota Grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement en toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit anterieure overeenkomsten/bijdragen en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De toevoeging betreft de verdeling resultaat jaarrekening 2020 € 14.000,-

De onttrekking betreft de parkeervoorziening Eenheid II Zuid € 70.000,-

Bouwgrond; fonds groen voor rood

Terug naar navigatie - Bouwgrond; fonds groen voor rood
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; fonds groen voor rood Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Bouwgrond; fonds groen voor rood 706 15 21 701
Terug naar navigatie - Bouwgrond; fonds groen voor rood

Het doel van deze reserve is de financiering van landschapsinvesteringen als gevolg van ontwikkelingen in het landelijk gebied en investeringen gericht op versterking en verbetering van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Nuenen.
 
De toevoeging betreft storting grondverkopen grex 2021 € 15.332,-
De onttrekking betreft project Dommeldal Nuenen-West € 20.873,-

Begraafplaats Oude Landen

Terug naar navigatie - Begraafplaats Oude Landen
Bedragen x €1.000
Begraafplaats Oude Landen Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Begraafplaats Oude Landen 793 437 0 1.231
Terug naar navigatie - Begraafplaats Oude Landen

In de raadsvergadering van maart 2011 is besloten om een bestemmingsreserve begraafplaats Oude Landen in het leven te roepen. De investering van de begraafplaats Oude Landen is een activum met economisch nut en moest geactiveerd worden. De raad heeft besloten om een marktconform tarief te heffen voor de begraafplaats waardoor niet alle kosten (inclusief kapitaallasten) gedekt worden door het grafrechttarief. Voor het egaliseren van de lasten en baten is een reserve begraafplaats Oude Landen gevormd.  

De toevoeging van € 437.134,- betreft voor € 10.000,- de geraamde storting en voor € 427.134,- de positieve exploitatie van de begraafplaats Oude Landen in 2021.

Bestemmingsreserve I&A

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserve I&A
Bedragen x €1.000
Bestemmingsreserve I&A Balanswaarde 1-1-2021 Onttrekking Toevoeging Balanswaarde 31-12-2021
Bestemmingsreserve I&A 336 159 0 176
Terug naar navigatie - Bestemmingsreserve I&A

Op 6 oktober 2016 heeft de raad ingestemd met het informatiebeleidsplan Dienst Dommelvallei. Daarbij is ook besloten om de middelen die bestemd waren voor I&A en beschikbaar waren in andere reserves, samen te voegen in deze reserve.

De onttrekking betreft de I&A kosten 2021 (Dienst Dommelvallei) van € 159.404,-

Reserve rijkscompensatie coronacrisis

Terug naar navigatie - Reserve rijkscompensatie coronacrisis
Bedragen x €1.000
Reserve rijkscompensatie corona Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Rijkscompensatie coronacrisis 0 1.287 729 558
Terug naar navigatie - toelichting rijkscompensatie Corona

Bij de jaarrekening van 2020 is besloten om de niet bestede coronamiddelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld te storten in een (tijdelijke) bestemmingsreserve .

Deze reserve is gevormd vanuit de resultaatbestemming  2020, decembercirculaire 2020 en 2021 , maartbrief, mei- en septembercirculaire 2021. Totale storting € 1.287.369,-.

De onttrekking betreft de meerkosten corona 2021 € 728.957,-

Reserve klimaatmiddelen Rijk

Terug naar navigatie - Reserve klimaatmiddelen Rijk
Bedragen x €1.000
Reserve klimaatmiddelen Rijk Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Reserve klimaatmiddelen Rijk 0 227 0 227
Terug naar navigatie - toelichting klimaatmiddelen Rijk

Deze middelen worden ingezet om te zijner tijd inwoners en ondernemers te ondersteunen bij energiebesparing en de overstap naar een duurzame warmtebron (expertise, onderzoeken, procesbegeleiding etc.). Verwachting is dat bij de pilot wijkuitvoeringsplan duidelijk wordt waar inwoners behoefte aan hebben. 

Aansluiten Nuenen Z-W op A270

Terug naar navigatie - Aansluiten Nuenen Z-W op A270
Bedragen x €1.000
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 216 0 0 216
Terug naar navigatie - Aansluiten Nuenen Z-W op A270

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering reconstructie op- en afritten Geldropsedijk te dekken. Deze investering is nog niet uitgevoerd zodat er nog niet op wordt afgeschreven.

HOV2

Terug naar navigatie - HOV2
Bedragen x €1.000
HOV2 Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
HOV2 55 0 3 53

Bereikbaarheidsakkoord

Terug naar navigatie - Bereikbaarheidsakkoord
Bedragen x €1.000
Bereikbaarheidsakkoord Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Bereikbaarheidsakkoord 60 0 20 40
Terug naar navigatie - Bereikbaarheidsakkoord

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek bereikbaarheidsakkoord te dekken. De onttrekking is de jaarlijkse afschrijvingslast op deze investering.

Ecologische verbinding Hooidonk

Terug naar navigatie - Ecologische verbinding Hooidonk
Bedragen x €1.000
Ecologische verbinding Hooidonk Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Ecologische verbinding Hooidonk 36 0 0 36
Terug naar navigatie - Ecologische verbinding Hooidonk

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor de ecologische verbinding Hooidonk te dekken. Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2021.

Hybrideveld RKGSV Gerwen

Terug naar navigatie - Hybrideveld RKGSV Gerwen
Bedragen x €1.000
Hybrideveld RKGSV Gerwen Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Hybrideveld RKGSV Gerwen 356 0 14 341

Onderzoek mobiliteitsprojecten

Terug naar navigatie - Onderzoek mobiliteitsprojecten
Bedragen x €1.000
Onderzoek mobiliteitsprojecten Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Onderzoek mobiliteitsprojecten 180 0 36 144

Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Dekkingsreserve renovatie Hongerman 300 700 0 1.000
Terug naar navigatie - Toelichting dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten te dekken van de investering voor de renovatie van sporthal De Hongerman. De storting betreft het aanvullende voorbereidingskrediet dat in 2021 beschikbaar gesteld is (ten laste van de algemene reserve).

Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2021.

Dekkingsreserve renovatie Klooster

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve renovatie Klooster
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve renovatie Klooster Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Dekkingsreserve renovatie Klooster 1.593 0 0 1.593
Terug naar navigatie - Dekkingsreserve renovatie Klooster

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten te dekken van de investeringen voor de renovatie van het Klooster. Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2021.

Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 92 0 0 92
Terug naar navigatie - Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten te dekken van de investering in een tweede aanrijroute voor hulpdiensten voor het plan Esrand. Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2021.

Dekkingsreserve sportvloer Hongerman

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve sportvloer Hongerman
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman 50 0 23 27

Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl 2.894 0 0 2.894
Terug naar navigatie - Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl

Deze dekkingsreserve is in 2020 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten te dekken van de investering voor het Klooster nieuwe stijl. Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2021.

Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Dekkingsres snelheidsremmende maatregelen Boord 68 0 0 68
Terug naar navigatie - Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten te dekken van de investering voor de snelheidsremmende maatregelen Boord. De snelheidsremmende maatregelen op Boord zijn inmiddels aangebracht. De kruising Boord - Boordseweg - Kapperdoes - Helsestraat gaat nog op de schop.
Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2021.

Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2021
Dekkingsres regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde 125 0 0 125

Toelichting op de voorzieningen

Milieuschade Schenkels

Terug naar navigatie - Milieuschade Schenkels
Bedragen x €1.000
Milieuschade Schenkels Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Risicovoorziening milieuschade Schenkels 368 0 0 368
Terug naar navigatie - Milieuschade Schenkels

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 5 november 2018 ontheffing verleend voor hergebruik van de voormalige stortplaats aan de Collse Hoefdijk te Nuenen. Na sanering kan levering van het perceel plaatsvinden conform vaststellingsovereenkomst. 

Voorziening betaalbaar wonen

Terug naar navigatie - Voorziening betaalbaar wonen
Bedragen x €1.000
Voorziening betaalbaar wonen Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening betaalbaar wonen 40 271 0 312
Terug naar navigatie - Voorziening betaalbaar wonen

In juni 2019 heeft de raad besloten een voorziening Betaalbaar Wonen in te stellen (rond thema starterslening). Het doel was om de terugkerende middelen van Koopgarantwoningen vanuit Helpt Elkander (compensatie van eerdere grondkorting) aan te wenden voor de kosten van startersleningen. Het doel is bij de tussentijdse rapportage najaar 2020 verbreed voorbij sec de starterslening naar: "de betaalbaarheid van het wonen in Nuenen te vergroten".

In 2021 is € 271.390,- gestort vanuit Helpt Elkander voor koopgarantwoningen. 

Pensioen voormalige wethouders

Terug naar navigatie - Pensioen voormalige wethouders
Bedragen x €1.000
Pensioen voormalige wethouders Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Pensioen voormalige wethouders 2.957 -55 75 2.827
Terug naar navigatie - Pensioen voormalige wethouders

Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is de wettelijke rekenrente gehanteerd van 0,528%. Vorig jaar bedroeg deze 0,082%. De stijging van de rekenrente leidt tot een daling van de berekende voorziening. Er is € 75.281,- aan de voorziening onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen. De geplande storting van € 38.700,- is niet nodig geweest. In plaats daarvan is € 54.523,- onttrokken om de voorziening op het juiste peil te brengen. 

Voorziening onderhoud gebouwen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gebouwen
Bedragen x €1.000
Voorziening onderhoud gebouwen Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening onderhoud gebouwen 1.573 429 192 1.811
Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gebouwen
Uitgaven voor groot onderhoud die zijn opgenomen in het beheerplan gebouwen worden uit de voorziening bekostigd. Vanwege gebrek aan personele capaciteit was jaren beperkt groot onderhoud uitgevoerd. De laatste jaren is een grote stap gezet en is meer groot onderhoud uitgevoerd. Voor groot onderhoud geldt dat dit alleen wordt uitgevoerd als het noodzakelijk is, anders wordt het doorgeschoven.
 
De toevoeging betreft de storting van € 429.436,- conform het beheerplan gebouwen.
De onttrekking van € 191.501,- betreft groot onderhoud aan diverse gebouwen in eigendom van de gemeente, zie het overzicht van projecten.

Voorziening onderhoud wegen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud wegen
Bedragen x €1.000
Voorziening onderhoud wegen Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening onderhoud wegen 1.102 914 513 1.502
Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud wegen
De voorziening is gebaseerd op het beheerplan wegen en wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Jaarlijks wordt het benodigd gemiddeld bedrag gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in de onderhoudsvoorziening. Indien hier middelen voor nodig zijn, wordt apart aan de raad om budget gevraagd.
 
Jaarlijks wordt volgens dit programma het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086) gestort in deze voorziening. Daarnaast is vanuit de Metropoolregio Eindhoven € 76.635,- ontvangen voor asfaltonderhoud Baroniehei en Heiderschoor.
 
In 2021 bedroegen de uitgaven € 513.107,-.

Voorziening civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Voorziening civiele kunstwerken
Bedragen x €1.000
Voorziening civiel kunstwerken Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening civiele kunstwerken 503 115 40 578
Terug naar navigatie - Toelichting voorziening civiele kunstwerken

Begin 2020 is een actueel beheerprogramma vastgesteld waarbij de reserve onderhoud civiele kunstwerken is omgezet naar een voorziening. Deze voorziening is gevormd voor de egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud.

De toevoeging van € 115.122,- betreft de storting volgens beleidsplan civiele kunstwerken. De aanwending van € 40.024,- betreft de uitgaven voor groot onderhoud aan diverse civiele kunstwerken.

Voorziening beelden en plastieken

Terug naar navigatie - Voorziening beelden en plastieken
Bedragen x €1.000
Voorziening beelden en plastieken Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening beelden en plastieken 40 0 33 7
Terug naar navigatie - Toelichting voorziening beelden en plastieken

In 2019 is geconstateerd dat er achterstallig onderhoud was aan de kunst in de openbare ruimte, de beelden en plastieken. Voor het bedrag van het achterstallig onderhoud is conform het BBV een voorziening gevormd. In 2021 is het onderhoud uitgevoerd ten laste van deze voorziening voor € 32.679,-.

Voorziening afval

Terug naar navigatie - Voorziening afval
Bedragen x €1.000
Voorziening afval Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening afval 0 519 0 519
Terug naar navigatie - Voorziening afval
Het tarief dat geheven wordt voor afvalstoffenheffing mag op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Als er grote schommelingen zijn in de kosten kan gebruik gemaakt worden van deze voorziening om de kosten te egaliseren en zo grote schommelingen in de tarieven te voorkomen. Het overschot over het jaar 2021 is gestort in de voorziening (€ 518.893,-).

Voorziening riolering

Terug naar navigatie - Voorziening riolering
Bedragen x €1.000
Voorziening riolering Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Vrijgevallen bedragen Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening riolering 4.396 0 0 124 4.273
Terug naar navigatie - Voorziening riolering
De voorziening wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Daarmee worden tariefschommelingen in de toekomst zoveel mogelijk beperkt. De basis wordt gevormd door het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Promotie-inkomsten

Terug naar navigatie - Promotie-inkomsten
Bedragen x €1.000
Promotie-inkomsten Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Promotie-inkomsten 3 0 0 3
Terug naar navigatie - Promotie-inkomsten

De marktkooplieden betalen maandelijks een bijdrage in de promotieactiviteiten voor de markt. De acties die plaatsvinden worden door de markt bedacht. Daarbij is het budget leidend. 

Parkeerfonds

Terug naar navigatie - Parkeerfonds
Bedragen x €1.000
Parkeerfonds Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Parkeerfonds 9 0 0 9
Terug naar navigatie - Parkeerfonds
Uitgangspunt in de gemeente Nuenen is dat bedrijven de parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen. Bij nieuwbouw of functiewijziging moeten zij dus op hun eigen terrein voldoende parkeerplaatsen realiseren (volgens CROW-publicatie 381). Indien onvoldoende ruimte op eigen terrein aanwezig is om de parkeerbehoefte op te lossen en het bedrijf gevestigd is in het centrumgebied, is het (mits dit niet leidt tot onevenredige parkeerhinder in de omgeving) mogelijk om deze verplichting af te kopen. De bijdragen van de bedrijven zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders binnen acceptabele afstand van het centrumgebied te realiseren. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college. 

Regionaal ontwikkelfonds werklocaties

Terug naar navigatie - Regionaal ontwikkelfonds werklocaties
Bedragen x €1.000
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 124 0 0 124
Terug naar navigatie - Regionaal ontwikkelfonds werklocaties

De bijdrage van de gemeente aan het regionaal ontwikkelfonds is berekend op basis van het aantal bestaande hectare bedrijventerreinen en het inwoneraantal. Voor de gemeente Nuenen is de totale bijdrage € 165.000,- (waarvan in 2020 € 30.911,- is aangewend). Hiervoor is vanuit de algemene reserve deze voorziening gevormd.

Voorziening afgesloten complexen GB

Terug naar navigatie - Voorziening afgesloten complexen GB
Bedragen x €1.000
Voorziening afgesloten complexen GB Balanswaarde 1-1-2021 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening afgesloten complexen GB 0 68 0 68