Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Terug naar navigatie - Algemene toelichting en inleiding bij programma's

De programmaverantwoording geeft de toelichtingen per programma weer. We gaan daarbij telkens in op 3 vragen:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

In de tabel bij "Wat heeft het gekost" staan de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan. 

Afwijkingen groter dan € 25.000,- tussen begroting en realisatie over 2021 worden toegelicht in de jaarrekening onder Analyse overzicht van baten en lasten.

De grootste verschillen lichten we ook onder het programma toe.

 

Kadernota

Net als in 2020 heeft de gemeenteraad haar eigen proces gevolgd om tot de Kadernota 2021 te komen. De raadsfracties hebben hun wensen voor het jaar 2021 besproken. Het resultaat was een overzicht met aandachtspunten en onderwerpen voor de bestuurlijke agenda. De raad heeft besloten om het volgende op te nemen in de Kadernota 2021:

  1. Concrete doorberekening in de programmabegroting van de volgende aanvullende maatregelen inzake de schuldhulpverlening:
    • verlagen van de incassokosten tot maximaal € 75;
    • schulden van jongeren omzetten in een lening die naar draagkracht wordt afgelost, kwijtschelden van WMO-bijdrage;
  2.  Mogelijkheden te onderzoeken om de woonlasten te beperken middels een lastverlichting.

Hieronder is aangegeven hoe we met deze onderwerpen uit de Kadernota 2021 zijn omgegaan.

1. Schuldhulpverlening

Ten aanzien van de verlaging van de incassokosten tot maximaal € 75 hebben wij in de begroting 2021 al aangegeven dat hiervoor geen extra middelen in de begroting zijn opgenomen. In de praktijk blijkt namelijk dat bijna nooit meer dan € 75 incassokosten in rekening worden gebracht door de gemeente.

Ten aanzien van het omzetten van schulden van jongeren hebben wij in de begroting 2021 al aangegeven dat hiervoor geen extra middelen in de begroting zijn opgenomen. In praktijk blijkt dat er nauwelijks jongeren (tot 27 jaar) zijn die een schuldregelingstraject doorlopen.

Ten aanzien van kwijtschelden van WMO-bijdrage hebben wij in de begroting 2021 al aangegeven dat hiervoor geen extra middelen in de begroting zijn opgenomen. In de praktijk blijkt dat als er al sprake is van in rekening brengen van WMO-bijdrage deze via bijzondere bijstand wordt vergoed aan jongeren die op bijstandsniveau zitten.

In de raadsvergadering van 4 februari 2021 heeft de raad ingestemd met het beleidsplan schuldhulpverlening 2021 - 2025. In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening, waarbij de focus ligt op preventie en vroegsignalering.

2. Lastenverlichting

In de begroting 2021 hadden wij al aangegeven geen financiële ruimte te zien voor lastenverlichting. Bij het vaststellen van de tarieven in het kader van lokale heffingen en belastingen is als uitgangspunt geen algemene lastenstijging gehanteerd. In de raadsvergadering van 11 november 2021 heeft de raad diverse belastingverordeningen vastgesteld.

 

 

Corona

Terug naar navigatie - Corona

De coronapandemie duurt nog steeds voort. Gedurende heel 2021 waren verschillende maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus in te dammen en de gevolgen van de coronapandemie te verzachten. In de begroting 2021 waren we er vanuit gegaan dat de coronamaatregelen tot 1 juli 2021 in stand zouden blijven. Helaas bleken de maatregelen langer nodig te zijn. Vanuit het Rijk hebben we diverse keren compensatie ontvangen (zie onderstaande tabel). Deze gelden zijn uitgekeerd via de algemene uitkering gemeentefonds en zijn dus gebaseerd op bepaalde verdeelsleutels en niet op daadwerkelijke kosten. Alleen met betrekking tot de Tozo-uitkeringen zijn de werkelijke kosten vergoed door het Rijk. Hoewel de rijksbijdragen via de algemene uitkering zijn toegekend en dus niet zijn geoormerkt, zijn er wel doelen aan gekoppeld. Waaraan wij deze rijksgelden hebben besteed, is terug te vinden in onderstaande tabel en een toelichting hierop kunt u vinden in het bijbehorende programma.

Net als in 2020 hebben we ook in 2021 de rijksmiddelen, voor zover ze (nog) niet zijn besteed, gestort in de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis. Zoals u kunt zien, zijn niet alle rijksmiddelen die we in het kader van de coronapandemie hebben ontvangen, besteed. Wij verwachten nog wel kosten te hebben in 2022. Wij willen daarom de raad voorstellen om de (nog) niet bestede coronamiddelen, te reserveren voor 2022 via de (tijdelijke) bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis.

Onderstaande tabel geeft de financiële gevolgen van de coronapandemie in 2021 weer. De meerkosten of minder opbrengsten zijn als positieve bedragen weergegeven, een negatief bedrag betekent (meer) inkomsten of minder kosten. 

progr. Financiële gevolgen coronacrisis Begrote meerkosten 2021 *) Werkelijke meerkosten 2021 Rijksbijdrage corona 2021
1 Bestuur: meerkosten van online commissievergaderingen (uitzending LON, archivering) 44.000 47.329
1 Burgerzaken/dienstverlening (leges) 60.000
1 Verkiezingen 48.322 48.322 -34.876
1 Communicatie: huis-aan-huisbladen 15.000
1 Personele kosten: tijdelijke extra formatie Sociale zaken (DDV) 52.500 0
1 Personele kosten: tijdelijke urenuitbreidingen personeel 3.167 3.167
1 Personele kosten: coronakostenvergoeding cao-akkoord 47.103
1 Overige personele kosten ivm corona 4.222
1 Minderkosten Dienst Dommelvallei (m.n. personele kosten) -23.176
2 Handhaving en toezicht 110.000 99.861
2 Inhuur handhaving 12.000
2 Handhaving wonen en bouwen 312
2 Specifieke uitkering ondersteuning toezicht en handhaving -40.000 -26.903
3 Voorschoolse voorzieningen peuters 1.976 1.976 -5.750
3 Inhaalzorg en meerkosten Wmo en Jeugd/continuïteit van zorg 250.000 -47.429
3 Participatie (bijstand) 62.500 0
3 Participatie (sociaal werkbedrijf) 34.824 -34.824
3 Re-integratie -70.283
3 Heroriëntatie zelfstandigen 9.396 5.266 -9.396
3 Tozo uitkeringen en uitvoeringskosten 1.029.810 808.137
3 Rijksbijdrage Tozo (specifieke uitkering) -1.029.810 -808.137
3 Schuldenbeleid en bijzondere bijstand -25.699
3 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 20.000 17.400 -162.141
3 Extra begeleiding kwetsbare groepen -42.982
3 Bestrijden eenzaamheid ouderen -65.180
3 Perspectief jeugd en jongeren 16.522 23.852 -16.916
3 Jongerenwerk jeugd -12.195
3 Mentale ondersteuning jeugd -10.203
3 Activiteiten en ontmoetingen jeugd 6.130 (onderdeel van 23.852) -7.079
3 Jeugd aan zet 10.000 0 -10.000
4 Lokale culturele voorzieningen -184.023
4 Verhuur sportaccommodaties 22.102
4 Buurt- en dorpshuizen -9.115
6 Afvalexploitatie 15.000 14.023 -36.519
6 Openbaar groen 6.157 6.157
7 Precario/markt/evenementenleges (kermis) 6.000
7 Compensatie (horeca)ondernemers 143.000 72.120
7 Subsidies ondernemers voor controle toegangsbewijzen 41.036
7 Specifieke uitkering via VRBZO voor controle toegangsbewijzen -41.036
7 Inzet bedrijfcoaches 3.000 0
8 Compensatie inkomstenderving 2020 -309.000
Totaal 523.670 728.957 -1.093.610
*) meerkosten of minderopbrengsten begroot incl. tussentijdse rapportages
Résumé 2021:
Reserve coronamiddelen op 1-1-2021 193.759
Storting: Rijksbijdrage 2021 (dec.circ. 2020 t/m dec.circ. 2021) 1.093.610
Onttrekking: Totale netto coronakosten 2021 -728.957
Saldo reserve Rijkscompensatie coronacrisis 31-12-2021 558.412