Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Portefeuillehouder(s)

C. van Brakel en J. Pernot

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. 1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte.
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. 2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming.
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. 4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit.
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. 5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen.
Groenste gemeente van Nederland. 6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving
Levendige en aantrekkelijke gemeente. 7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 2018 - 2027 juli 2017 eind 2027
Beheerplan Wegen 2022-2026 2022 - 2026 maart 2021 medio 2026
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 2019 - 2023 december 2018 eind 2023
Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Beleidsplan Spelen en bewegen 2017 e.v. juli 2017 onbepaald
Groenbeheerplan 2020 - 2026 december 2019 eind 2026
Bomenbeleidsplan 2017 - 2031 februari 2017 eind 2031
Transitievisie warmte 2021 - 2026 september 2021 update eind 2026
Groenstructuurplan 2011 - 2020 november 2010 eind 2022
Beheerplan gemeentebossen 2017 - 2022 mei 2017 (vastgesteld door het college) eind 2022
Mobiliteitsvisie Nuenen 2018 e.v. december 2017 onbepaald
Mobiliteitsbeleid (uitgewerkt in modules per vervoerswijze/thema) 2019 e.v. december 2019 onbepaald
Studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen 2022 e.v. november 2021 onbepaald
Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 2018 - 2022 juni 2018 onbepaald
Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 onbepaald maart 2016 onbepaald
Nota Duurzaamheid 2019 - 2023 december 2019 eind 2023
Beheerplan Civiele kunstwerken 2020 - 2024 februari 2020 2024
Geactualiseerde Meer Jaren Onderhoud Planning Gebouwen (MJOP) 2022 - 2032 september 2021 (vastgesteld door het college) onbepaald

Wat hebben we ervoor gedaan?

We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.

Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.

Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.

In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.

Groenste gemeente van Nederland.

Levendige en aantrekkelijke gemeente.

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Fijn huishoudelijk restafval* kg per inwoner 78 75 77
Hernieuwbare energie* % hernieuwbare energie t.o.v. de totale hoeveelheden gebruikte energie ** 6,4 7,3***

* verplichte indicator op grond van BBV

** geen cijfers over 2020 bekend

*** laatste cijfer bekend is 2019

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

BLINK

BLINK is een belangrijke partij voor uitvoering van de plannen van de gemeente betreffende:

  1. Inzameling, transport en verwerking van het huishoudelijk afval.
  2. Beheer van de milieustraat Nuenen.
  3. Beheer en onderhoud van ondergrondse containers.
  4. Reiniging van en onkruidbestrijding in de gemeente.

Voor de periode t/m 2022 heeft Blink het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor realisatie van de jaarlijkse resultaten en doelen. In 2021 is gestart met het Strategisch Traject om te komen tot een toekomststrategie voor Blink.
Zie verder de paragraaf Verbonden partijen.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

De omgevingsdienst Zuidoost Brabant is de wettelijk aangewezen partij voor de uitvoering van de Milieu- en VTH taken van de gemeente Nuenen, waaronder:

  1. Het opstellen van omgevingsvergunningen.
  2. Het uitvoeren van milieutoezicht  en handhaving bij bedrijven.
  3. Bodemtoezicht en begeleiden van saneringen.
  4. Het uitvoeren van de asbesttaken.
  5. Het uitvoeren van aanvullende wettelijke taken, o.a. geluidsaneringen en de Europese richtlijn Omgevingslawaai.

Jaarlijks sluiten we met ODZOB een dienstverleningsovereenkomst en stellen we werkprogramma vast. Hieraan is uitvoering gegeven in 2021.

In 2021 is over de invoering van de Omgevingswet en de software die ons daarin moet ondersteunen, afstemming geweest binnen met de deelnemers aan dit samenwerkingsverband.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 180 227 47
2.1 Verkeer en vervoer 2.984 3.075 3.175 100
2.2 Parkeren 8 8 21 13
2.5 Openbaar vervoer 15 15 20 5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.067 2.165 2.169 4
7.2 Riolering 991 991 960 -31
7.3 Afval 2.224 2.362 2.533 171
7.4 Milieubeheer 522 683 652 -31
Totaal Lasten 8.811 9.479 9.758 278
Baten
0.10 Mutaties reserves 61 59 58 0
2.1 Verkeer en vervoer 80 118 189 71
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 9 9
7.2 Riolering 1.937 1.937 1.906 -31
7.3 Afval 3.036 3.036 3.208 171
7.4 Milieubeheer 0 298 309 11
Totaal Baten 5.114 5.448 5.679 231

Toelichting

De grootste afwijking op dit programma wordt veroorzaakt op taakveld 7.3 Afval. De opbrengsten zijn veel hoger dan begroot o.m. als gevolg van hogere opbrengsten voor papier en meer PMD-afval. Het voordeel, per saldo, van de afvalexploitatie is in de egalisatievoorziening gestort. Dat geeft een overschrijding van de lasten.

Voor meer details en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.