Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a.. 1. Versterken van de eigen bestuurskracht.
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds.
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie.
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken 6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap.
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven.
Tevreden klanten 8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 onbepaald maart 2014 onbepaald
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei 2013 - 2016 november 2012 onbepaald
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven 2019 - 2023 februari 2019 2022
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018 - 2025 december 2018 2022
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018 2018 e.v. november 2018 2022
Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019 2019 e.v. april 2019 2022
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 2017 e.v. maart 2017 onbepaald
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Terug naar navigatie - Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken.

Terug naar navigatie - Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken.

Tevreden klanten.

Terug naar navigatie - Tevreden klanten.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Formatie* fte per 1.000 inwoners 5 5,1 4,8
Bezetting* fte per 1.000 inwoners 4,8 4,8 4,6
Apparaatskosten* kosten per inwoner in euro 650 738 675
Externe inhuur* kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen 18,6 18 **** 24,6
Overhead* % van totale lasten 13,2 13 14,3
Volledig digitaal afgehandelde producten aantal per jaar 2.311 5.000 *** 1.433
Telefonische contacten aantal per jaar 17.486 13.500 15.084
Totaal aantal baliecontacten aantal per jaar 8.398 10.000 9.180
Afhandeling terugbelverzoeken % van tijdig reactie op terugbelverzoeken ** 80 61

* verplichte indicator op grond van BBV

** vanwege implementatie nieuw klantencontactsysteem geen cijfers opgenomen

*** uitsluitend via applicatie I-burgerzaken (digitale aangiften)

****  De inhuur in 2021 ligt hoger dan begroot. Dit komt door de noodzakelijke vervanging van enkele langdurig zieke collega’s en enkele collega’s die met zwangerschapsverlof waren. Daarnaast is in 2021 voor de start van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie en in aanloop naar de wijziging van de organisatiestructuur een tijdelijke teammanager ingehuurd. Met de gewijzigde structuur is die inhuur sinds december beëindigd.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven 

We werken met 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen aan het handhaven en uitbouwen van het unieke economische profiel in de Brainport Eindhoven. Dit doen we op basis van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. De samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.

Eind 2020 heeft het Algemeen Bestuur van MRE een besluit genomen over de taakopdracht en organisatie van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. In 2021 is de dienstverlening overeenkomstig dit besluit voortgezet.

Dienst Dommelvallei

De Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken uit met betrekking tot werk & inkomen en dienstverlening. In 2021 heeft de dienst ook de aanvragen om een uitkering ingevolge Tijdelijk Overbruggingskredietregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor ons afgewikkeld.

In 2021 is vorm gegeven aan de doorontwikkeling van de dienst door de uitvoering van 3 Dommelvalleibrede projecten, te weten: huisvesting Dienst Dommelvallei, Professionaliseren Functioneel Beheer en Verbreden Platforms. Hiertoe zijn projectplannen vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de dienst. Hiermee is aan de slag gegaan en de verwachting is dat deze projecten medio 2022 afgerond kunnen worden.

Sinds het voorjaar 2021 wordt er zaakgericht gewerkt. Deze manier van werken wordt ondersteund door het zaaksysteem Djuma. De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van gewenning en het oplossen van knelpunten.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
0.1 Bestuur 1.625 1.682 1.552 -130
0.2 Burgerzaken 827 873 843 -30
0.4 Overhead 7.354 7.808 8.151 343
Totaal Lasten 9.805 10.362 10.545 183
Baten
0.10 Mutaties reserves 149 259 254 -5
0.1 Bestuur 1 1 3 2
0.2 Burgerzaken 341 341 321 -19
0.4 Overhead 26 55 185 129
Totaal Baten 517 656 763 107

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De grootste afwijkingen van de begroting op dit programma betreffen:

  • Taakveld 0.1 Bestuur: lasten zijn door vrijval van de pensioenvoorziening voor (oud-)wethouders minder hoog dan begroot, bedrag is gebaseerd op een wettelijk verplichte actuariële berekening (€ 93.000,-);
  • Taakveld 0.4 Overhead: bij de lasten is er een nadeel van € 199.000,- door de cao-stijging en € 35.000,- meer inhuurkosten vanwege langdurig zieken en zwangerschapsverloven (zie ook baten). De rest van het nadeel betreft een verschuiving tussen programma's vanwege de toerekening van salarislasten aan taakvelden.
    Bij de baten is er een voordeel van € 131.000,- door UWV-inkomsten (vanwege langdurig zieken en zwangerschapsverloven) en detachering.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.