Samenvatting

Opnieuw stond een boekjaar in het teken van de coronapandemie. Ook in 2021 werden we geconfronteerd met meerdere lockdowns, beperkende maatregelen en regelingen die de gevolgen van de coronapandemie zouden moeten inperken. Het Rijk heeft hiervoor gelden beschikbaar gesteld aan gemeenten via de algemene uitkering gemeentefonds. De hoogte van deze uitkering is gebaseerd op bepaalde verdeelsleutels en niet op de werkelijke kosten. 

Wij hebben er voor gekozen om de rijksgelden gericht in te zetten, namelijk daar waar daaraan behoefte was. Ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen, stichtingen en inwoners die in ernstige problemen dreigden te geraken door de gevolgen van de coronapandemie, konden zich melden bij de gemeente. Samen is er gekeken naar de (on)mogelijkheden om hen (financieel) te ondersteunen om zodoende ‘omvallen’ te voorkomen. We lijken hierin te zijn geslaagd; van ‘omvallen’ lijkt geen sprake en de instroom in de Participatiewet (bijstand) is niet toegenomen. Daarbij realiseren we ons dat we er nu nog niet zijn. We verwachten nog een inhaalslag. De gevolgen van de coronapandemie zullen dan ook voorlopig nog voelbaar zijn. De rijksmiddelen die we tot op heden nog niet hebben besteed, willen we dan ook voor de toekomst behouden. Conform eerdere besluitvorming van uw raad (o.m. programmabegroting 2022) houden we de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis ook in 2022 in stand en zijn de in 2021 ontvangen rijksgelden die niet zijn besteed, in deze reserve gestort.

 

De kosten binnen het sociaal domein lopen op, net als bij bijna elke andere gemeente in Nederland. Vooral op jeugdzorg komen vele gemeenten te kort. Ook in onze gemeente is hiervan sprake. Het jeugdbeleid is in 2021 geactualiseerd. 

 

In een participatief proces met de Nuenense samenleving zijn de Omgevingsvisie Nuenen en de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes tot stand gekomen. In deze beide visies worden koersen voor de toekomst uitgezet. Er is een lastige knoop doorgehakt over de hoofdontsluiting Nuenen-West en daarmee is door de raad het bestemmingsplan Nuenen-West vastgesteld. Ook dit is een belangrijk besluit voor toekomstige (woningbouw)ontwikkelingen in Nuenen. In het afgelopen jaar is ook gewerkt aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid. Dit beleid ligt klaar en had, wat ons betreft, nog deze bestuursperiode behandeld kunnen worden in de raad. Tot slot is er veel te doen geweest over het plan Eeneind-West en hierover is veel onrust ontstaan. De (on)mogelijkheden zijn inmiddels geïnventariseerd met dank aan de heer Van Geel (verkenner) en moeten in de volgende bestuursperiode een vervolg krijgen.

 

Het jaar 2021 was het laatste boekjaar van deze bestuursperiode. Ondanks de coronapandemie zijn er belangrijke stappen gezet voor de toekomst en is het ‘reguliere’ werk gecontinueerd. Ook is gestart met het ontwikkelprogramma NOD (Nuenen Ontwikkelt Door). Dit programma is gericht op de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie naar een organisatie die kan meebewegen met de voortdurend veranderende samenleving vanuit een professionele bedrijfsvoering.

 

De jaarrekening geeft een positief resultaat van € 2.361.000,- (afgerond). Er was een resultaat begroot, inclusief alle begrotingswijzigingen, van € 498.000,-; aanvullend resultaat is dus € 1.863.000,-.
De verschillen bestaan op hoofdlijnen uit (plus is voordelig, min is nadelig):

  • Grondexploitatie € 1.458.000
  • Jeugdhulp - € 639.000 *)
  • Participatiewet € 500.000 
  • Algemene uitkering € 326.000
  • Niet ingezette stelposten € 221.000
  • Overig  - € 3.000
  • Begroot resultaat € 498.000

Totaal € 2.361.000

*) na aftrek van gedeelte ten laste van coronamiddelen

Van het totale resultaat van afgerond € 2.361.000,- heeft € 784.000,- betrekking op grondexploitaties. Het voordeel op de grondexploitaties betreft grotendeels winstnemingen bij enkele grex-projecten, deze zijn volgens de boekhoudregels BBV maar zijn slechts voorlopige winsten. Daarom houden we deze winstnemingen in een aparte reserve, los van de reguliere algemene reserve. 
Wij stellen de raad voor om het resultaat grondexploitatie conform huidig beleid toe te voegen aan de algemene reserves grondexploitatie resp. algemene reserve winstnemingen grondexploitatie. Het restant, afgerond € 1.577.000,-, voegen we conform huidig beleid toe aan de algemene reserve.