Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overeenkomsten

Terug naar navigatie - Overeenkomsten

Op grond van artikel 53 BBV nemen wij in de toelichting bij de balans de belangrijke financiële verplichtingen op die niet in de balans zelf zijn opgenomen, maar waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten. Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om aan te geven, naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn, welke toekomstige uitgaven we verwachten. Als een gemeente veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen:

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving Aard Dekkings-percentage Oorspronkelijk bedrag Restant 1-1-2021 Restant 31-12-2021 Betalingen gedurende 2021
Indirecte garantstellingen
Vaste geldlening U/G Woonbedrijf 50% 72.848 22.000 22.418 -418
Vaste geldlening U/G Woonzorg Nederland 50% 3.948 2.632 2.453 179
Vaste geldlening U/G Wooninc 50% 29.130 0 25 -25
Vaste geldlening U/G Woningbouwvereniging Helpt Elkander 50% 69.946 59.216 60.596 -1.380
Totaal garantstellingen 175.872 83.848 85.492 -1.644

Nagenoeg alle overeenkomsten die de gemeente Nuenen heeft afgesloten zijn kortlopend van aard, maximaal 1 jaar. Wel kennen de meeste overeenkomsten een clausule dat als niet uiterlijk voor een bepaalde datum – bijvoorbeeld 2 maanden voor het einde van het jaar – de overeenkomst wordt opgezegd deze automatisch doorloopt.
De belangrijke langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard zijn hieronder opgenomen:

Omschrijving Verbonden t/m Bedrag in €
Inhuur personeel 2023 1.575.000
Leerlingenvervoer 2022 250.000
Europalaan/HOV2 3.000
Levering energie 2022 424.000
Vervangen lichtmasten en armaturen 237.000

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Terug naar navigatie - Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijv. (spaar)verlofaanspraken.