Overzicht van investeringen

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2021 Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gereali-seerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
70010 Telefoontoestellen 38.613 26.888 0 11.725 Nee
Aanbesteding loopt nog met meerdere gemeenten. Juridisch traject loopt onduidelijk wanneer dit afgesloten kan worden.
70017 Bestelbus ( Mercedes pick-up) 85.000 0 0 85.000 Nee
Door leveringsproblemen bij de fabrikant is de levering ongeveer 7 maanden vertraagd. Verwachting is levering maart 2022.
70018 Bestelbus (Mercedes pick-up) 85.000 0 0 85.000 Nee
Door leveringsproblemen bij de fabrikant is de levering ongeveer 7 maanden vertraagd. Verwachting is levering maart 2022.
70019 Verkiezingsborden 7.500 0 4.657 2.843 Ja
Kosten zijn o.a. lager uitgevallen doordat de buitendienst de assemblage van de materialen zelf voor haar rekening heeft genomen. Dit was mogelijk, omdat er tijd beschikbaar was vanwege het niet doorgaan van evenementen (Corona). Budget kan afgesloten worden.

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2021 Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gereali-seerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
71782 Ruimtelijke inpassing huisvesting vergunninghouders 300.000 16.890 16.875 266.235 Nee
Huisvesting vergunninghouders loopt door in 2022. Er komen nog kosten aan voor oplevering (inventaris) woningen Witte hondpad (ivm vertraging oplevering).

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2021 Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gereali-seerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
71405 RKVV Nederwetten Toplaag 11.000 0 0 11.000 Nee
Dit staat op de planning in 2022.
71619 EMK Doelen vervangen 4.640 289 0 4.351 Nee
Doelen worden in 2022 vervangen.
71701 Aanpassing school Oude Landen 390.000 359.708 0 30.292 Nee
Project is nog niet geheel afgerond, realisatie gevelbeplating is gepland in voorjaar 2022. Daarna kan het project worden afgesloten.
71713 RKVV N'wetten Toplaagrenovatie natuurgras 12.450 12.525 278 -353 Ja
Is vervangen in 2021. Budget kan worden afgesloten.
71759 Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen (incl. scheiding gymzaal van school) (voorbereidingskrediet) 170.000 20.540 31.412 118.048 Nee
Besluit verbouwing MFA Gerwen is door de raad vastgesteld in december 2021 en wordt in 2022 en 2023 verder uitgevoerd.
71803 Renovatie sporthal De Hongerman (voorbereidingskrediet) 1.000.000 202.804 91.725 705.471 Nee
Momenteel stelt het ontwerpteam in overleg met direct betrokken partijen, zoals gebruikers, het definitieve ontwerp van het gebouw op. Door de omvang van het project moet het ontwerpteam Europees aanbesteed worden. Daarna wordt, weer via Europese aanbesteding, een aannemer aangetrokken. Het ontwerp wordt dan technisch uitgewerkt en vervolgens gerealiseerd.
71864 NKV Toplaag kunstgras korfbal 150.150 139.424 0 10.726 Nee
Project is opgeleverd maar er staan nog punten open. Dit wordt in overleg met de club en aannemer in 2022 opgepakt en afgerond.
71867 Lissevoort Hockey Drainage 18.000 0 0 18.000 Nee
Project wordt in 2022 uitgevoerd in overleg met de club.
71868 EMK Toplaag renovatie natuurgras 20.010 0 0 20.010 Nee
Vervanging staat in 2022 op de planning.
71870 RKSV Kunstgras voetbal 435.460 375.343 4.392 55.725 Ja
Project is in 2021 opgeleverd en kan afgesloten worden.
71873 EMK Leunhekwerk 5.440 0 0 5.440 Ja
Dit project is samengevoegd met project 71874. Kan worden afgesloten.
71874 EMK Ballenvanger 3.200 0 9.680 -6.480 Ja
Is vervangen in 2021, samen met project 71873.
71875 EMK Dug-out 5.000 0 0 5.000 Ja
Dug-out is nog in goede staat. Het budget kan daarom afgesloten worden.
71879 RKGSV Leunhekwerk 2.640 0 1.551 1.089 Ja
Deze zijn vervangen en is uitgevoerd in 2021.
71880 RKVV Drainage en toplaag voetbalveld 44.000 0 0 44.000 Nee
Projectuitvoering vindt plaats in 2022. Omdat de toplaag in technisch vervangen moet worden dient het budget beschikbaar te blijven.

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2021 Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gereali-seerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
71827 Voorbereidingskrediet plan Kloostertuin 100.000 0 21.769 78.231 Nee
Eind 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om een succesvol participatie- en ontwerpproces te kunnen doorlopen in 2022.
70009 Voorbereidingskrediet grex De Mijlpaal 200.000 102.507 66.488 31.004 Nee
Dit betreft een voorbereidingskrediet voor het vaststellen van de grondexploitatie De Mijlpaal. De verwachting is dat deze grondexploitatie in 2022 wordt vastgesteld.
70015 Opstellen gebiedsvisie Nuenen-zuid 40.000 0 3.893 36.107 Nee
Op dit moment wordt een collegevoorstel opgesteld om te komen tot een opdracht tot externe uitvraag. In de planning is opgenomen dat we in Q4 2022 verwachten met een raadsvoorstel te komen.
70020 Vervanging woonwagens Bosweg 300.000 0 0 300.000 Nee
Vervangingsinvestering is nog niet ingezet. Gezien de slechte staat van een aantal woonwagens op Bosweg dient dit budget beschikbaar te blijven.

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2021 Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gereali-seerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
71508 Peilbuizen 60.000 14.104 57.742 -11.846 Ja
Het project stamt uit 2012. Door prijsstijgingen vanaf toen zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. We hebben afgewacht om met meerdere gemeenten samen op te kunnen trekken. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Onderhoud en monitoring wordt uitgevoerd door Brabant Water en waterschap De Dommel. Hiermee is rekening gehouden in de begroting. Budget kan worden afgesloten.
71608 Schoolmarkering zebrapaden oost 18.000 4.819 0 13.181 Ja
Betreft restant verkeersbudget n.a.v. samenvoeging BS Rietpluim. Evaluatie is afgerond. Budget kan worden gesloten.
71609 Parkeerplaatsen school Oude Landen 20.000 17.694 0 2.306 Ja
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Project kan worden afgesloten.
71612 Ondergrondse containers voor inzameling huishoudelijk afval (2017) 175.000 102.032 0 72.968 nee
Tot op heden is pas één van de drie afvaleilanden in Nuenen West (4 containers) ingericht. de planning is, dat er in 2022 nog twee locaties volgen.
71626 Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270 230.000 6.800 0 223.200 Nee
De openstelling is eerder niet uitgevoerd (i.v.m. bestemmingsplan verbindingsboog.) De maatregel maakt deel uit van het voorkeursalternatief (VKA) Bundelroutes. Subsidie BBZOB is vervallen, maar subsidie provincie is in het vooruitzicht mits uitvoering start 2023. Reconstructie is nu ingrijpender, waardoor de kostenraming hoger is en er aanvullend krediet nodig zal zijn.
71732 Maatregelen n.a.v. onderzoek verkeersknelpunt Soeterbeek 50.000 14.719 1.382 33.899 Nee
Reconstructie Boord is uitgevoerd. Restant voor uitvoering aanbevelingen onderzoek Soeterbeekseweg. Afstemming daarover loopt. Verwachting is besteding in 2022/2023.
71733 Inrichten veilige schoolomgeving 40.000 33.224 6.776 0 Ja
Is voor aanpak aantal schoolzones geweest. Omgeving basisschool Dassenburcht is verleden jaar aangepakt, en met volledige besteding budget en geen verdere afspraken kan dit budget worden gesloten.
71783 Versterken ecologische verbindingszones Hooidonk 36.000 0 17.407 18.593
De aanbesteding was begroot op een bedrag van € 30.000,-. Echter de aannemer heeft het project aangenomen voor € 15.000,-. Het project is in 2021 uitgevoerd. Het project valt onder de subsidieregeling van het Groenontwikkelfonds Brabant. De subsidie ontvangen we in 2022, daarna sluiten we het project af.
71818 Speelvoorzieningen centrale voorziening 170.000 158.712 12.349 -1.061 Ja
Samen met kinderen vanuit nabijgelegen scholen en wijk is in 2021 op de centrale speelvoorziening aan de Pastoorsmast een ATB crossbaan gemaakt. Budget kan worden afgesloten.
71821 Groenreconstructie jaarschijf 2021 35.000 0 22.077 12.923 Nee
Omdat het plantseizoen 2021 nog doorloopt in het voorjaar worden er nog diverse plantwerkzaamheden uitgevoerd. Het budget dient daarom nog beschikbaar te blijven.
71829 Tijdelijke maatregelen Berg (WvVG) ivm Vincentre (voorbereidingskrediet) 50.000 0 0 50.000 Nee
Betreft aanpassingen Berg i.r.t. faciliteren Vincentre i.c.m. project Wereld van Van Gogh. Deze projecten zijn echter vertraagd, en worden pas in 2022/2023 verder uitgewerkt en uitgevoerd.
71840 Mobiliteitsbudget-Verkeersonderzoeken/ planstudies 194.500 30.900 320.652 -157.052 Nee
In 2021 is de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes doorlopen. Halverwege is bij de scenariokeuze besloten geen oostelijke randweg aan te leggen. Een multimodaal pakket heeft de voorkeur gekregen, ook boven capaciteitsuitbreiding op bestaande wegen. In november 2021 is het schetsontwerp voor het Voorkeursalternatief vastgesteld. Dit pakket is het meest gunstige voor bereikbaarheid en leefbaarheid in de gemeente en sluit aan op de regionale agenda. Dit besluit geeft richting aan deelprojecten zoals snelfietspaden, reconstructie van de Smits van Oyenlaan, openstelling van busbanen Geldropsedijk-A270, een geluidsscherm langs de A270 en andere -nader te bepalen- mitigerende maatregelen. Hiervoor wordt een planning en fasering opgesteld gericht op (start) realisatie in 2023. De uitgaven voor externe advieskosten vallen binnen de beschikbare budgetten. Echter hierbij was onvoldoende rekening gehouden met interne personeelslasten. De benodigde ambtelijke inzet was substantieel; de overschrijding is geheel hieraan toe te rekenen. Er wordt nu een voorstel voor planning en fasering van de deelprojecten opgesteld.
71841 Aanvulling meetsystemen leefbaarheid/ mobiliteit 110.000 0 0 110.000 Nee
In 2021 is een volgende serie van metingen in gang gebracht op verschillende niveaus. Burgerinitiatief AiREAS heeft in een 'real time cockpit' de actuele situatie in beeld gebracht voor geluid en fijnstof op verschillende punten in Nuenen. Eind 2021 is gestart met metingen door TNO. Burgerinitiatief legt koppelingen tussen de sensoren van verschillende leveranciers, ook van individuele inwoners, waardoor metingen bijdragen aan het inzicht in de huidige situatie en vergelijkingen mogelijk maken tussen apparatuur. Ook de GGD is hierbij betrokken.
71845 Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - riolering 0 0 0 0 Ja
Voorbereidingskrediet is bij de Tussentijdse rapportage najaar 2021 vervallen, dit project komt later terug in de begroting (planning 2023-2024, zie begroting 2022).
71847 Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk riolering WvVG (voorbereidingskrediet) 50.000 0 1.171 48.829 Nee
De voorbereidende werkzaamheden voor het project zijn eind 2021 opgestart. Hiervoor is een ontwerp- en participatietraject opgesteld. In 2022 wordt het schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt daarna aan de raad voorgelegd.
71906 Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk wegen WvVG (voorbereidingskrediet) 30.000 0 1.866 28.134 Nee
De voorbereidende werkzaamheden voor het project zijn eind 2021 opgestart. Hiervoor is een ontwerp- en participatietraject opgesteld. In 2022 wordt het schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt daarna aan de raad voorgelegd.
71857/ 71858 Herinrichting park en vijver gemeentehuis WvVG (voorbereidingskrediet) 50.000 0 542 49.458 Nee
De voorbereidende werkzaamheden voor het project zijn pas eind 2021 opgestart. Hiervoor is een ontwerp en participatietraject opgesteld. In 2022 wordt het schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt daarna aan de raad voorgelegd.
71887 Herinrichting Kerkakkers - Polder, 2e ontsluiting 0 0 0 0 Ja
Voorbereidingskrediet is bij de Tussentijdse rapportage najaar 2021 vervallen, dit project komt later terug in de begroting (planning vanaf 2024, zie begroting 2022).
71914 Calamiteitenpad Esrand 92.000 0 0 92.000 Nee
Het plan moet nog worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van particulier initiatief voor bouwplannen.
70002 Inrichting omrasterde hondenlosloopgebieden woonkernen 25.000 0 0 25.000
De huidige voorziening voldoet. Aanpassingen zijn niet nodig. Er is wel vraag naar nieuwe locaties . Hieraan is nog geen invulling gegeven. In 2022 vindt verdere planvorming plaats.
70005 Vervanging electromechanische pompgemalen 2020 25.000 19.242 5.758 0 Ja
Restant budget is gebruikt voor vervangen en verbeteren pomp bij sportpark Lissevoort. Budget kan worden afgesloten.
70006 Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/ Dommeldelta 250.000 2.320 137 247.543 Nee
Samen met waterschap De Dommel is een traject opgestart om te onderzoeken of de afvoer mogelijk, realistisch en noodzakelijk is. De verwachting is dat dit in de loop van 2022 duidelijk wordt.
70011 Snelheidsremmende maatregelen Boord 68.000 0 35.899 32.101 Nee
Reconstructie Boord (incl. kruising met Boordseweg) is uitgevoerd. Restant besteden aan struinpad Kapperdoesweg. Verwachte uitvoering in 2022.
70021 Vervangen OVL Masten 2021 329.971 0 38.639 291.332 Nee
Gerwen en het gebied ten noorden van de Beekstraat is voorzien van nieuwe verlichtingsarmaturen met communicatie modules. Ook zijn slechte lichtmasten vervangen.
70022 Vervangen OVL Armaturen 2021 420.532 0 371.466 49.066 Nee
Gerwen en het gebied ten noorden van de Beekstraat is voorzien van nieuwe verlichtingsarmaturen met communicatie modules. Ook zijn slechte lichtmasten vervangen.
70023 Vrijverval riolen jaarschijf 2021 175.000 0 0 175.000 Nee
Door gebrek aan personele capaciteit is het project in 2021 niet aanbesteed. Begin 2022 heeft aanbesteding plaatsgevonden. Uitvoering uiterlijk 3e kwartaal 2022 gereed. Inmiddels is het werk aanbesteed. Uitvoering vindt plaats in 2022.
70024 Verv. electromechanische pompgemalen 2021 25.000 0 25.000 0 Ja
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het budget kan worden afgesloten.
70025 Speelvoorzieningen 2021 178.127 0 57.865 120.262 Nee
In Nuenen-Noord zijn via bewonersparticipatie op 9 locaties speelplekken gerealiseerd of uitgebreid. In Gerwen is samen met de dorpsraad en bewonersparticipatie gekomen tot ontwerpen voor verschillende speelplekken. Deze worden in 2022 gerealiseerd.
70026 Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 2021 75.000 0 0 75.000 Nee
Betreft budget voor jaarlijkse planvorming en/of uitvoering van de mobiliteitsmodule verkeersveiligheid. In 2021 zijn veel zaken geprioriteerd, voorbereid en afgestemd, en is de verwachting dat in 2022/2023 hieraan uitvoering gegeven gaat worden.
70029 Tijdelijke rioleringsmaatregelen Opwettenseweg 50.000 0 5.153 44.847 Nee
De voorbereiding van het project heeft deels in 2021 plaatsgevonden. Afronding 2e kwartaal 2022.
70033 Aanbrengen pompput nieuwbouwplan Kerkakkers 15.000 0 0 15.000 Nee
De werkzaamheden worden uitgevoerd wanneer de aan te sluiten woningen nagenoeg gereed zijn. Dit is naar verwachting eind 2022.

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2021 Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gereali-seerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
71908 Renovatie Klooster / Theatertechniek 1.593.211 194.857 17.034 1.381.320 Nee
Aanbesteding Theatertechniek is doorgeschoven naar 2022-2023 om aansluiting te vinden met renovatie Klooster.
70012 Klooster nieuwe stijl – install. en vloerverw. 1.447.160 0 15.639 1.431.521 Nee
Zie hieronder bij 70013.
70013 Klooster nieuwe stijl 3.025.720 55.213 448.455 2.522.052 Nee
Het project is opgesplitst in 6 deelprojecten. De aanbesteding bouw en inrichting loopt op dit moment en zal in 2022 worden afgerond.
70027 Onderzoek verduurzaming Klooster 20.000 0 8.485 11.515 Ja
Dit onderzoek is afgerond volgens planning en kan worden afgesloten.

Rechtmatigheid investeringen

Bij 5 investeringskredieten is sprake van overschrijdingen. Het gaat om de volgende projecten:

  • 71713 RKVV Nederwetten toplaagrenovatie natuurgras € 353,-;
  • 71874 EMK ballenvanger € 6.480,-. Dit project is samengevoegd met 71873 en is daarmee (vrijwel) binnen budget gebleven.
  • 71508 Peilbuizen riolering € 11.846,-;
  • 71818 Centrale speelvoorziening € 1.061,-;
  • 71840 Mobiliteitsbudget-verkeersonderzoeken / planstudies € 157.052,-.

De overschrijdingen op deze investeringskredieten zijn allemaal minimaal, behalve 71840. Deze is pas aan het einde van het jaar bekend geworden en houdt verband met het verantwoorden van salariskosten op de projecten. Omdat we de werkelijke kosten moeten toerekenen kunnen deze kosten pas na afloop van het boekjaar worden berekend. Dit is conform BBV maar wordt pas vanaf 2021 zo verwerkt. Er is daarom enige tijd nodig om ervaringscijfers te ontwikkelen om de investeringskredieten goed te kunnen begroten. Het betekent per saldo geen meerkosten, maar een verschuiving van kosten tussen exploitatie en projecten.

Investeringen uit begroting 2021 die de raad nog niet beschikbaar heeft gesteld

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 is een aantal investeringen direct beschikbaar gesteld en een aantal andere nog niet. De laatste groep, opgenomen in deeloverzicht I, moest nog met een gespecificeerd voorstel aan de raad worden voorgelegd. De investeringen die via een apart raadsbesluit in 2021 beschikbaar zijn gesteld staan in bovenstaande overzichten. Om uiteenlopende redenen zijn er ook investeringen die nog niet aan de raad zijn voorgelegd. Deze zijn opgenomen in onderstaand overzicht:

Investering 2021 begroot
5. Wonen & Leefomgeving
Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos 830.000
Oorspronkelijk opgenomen in de begroting 2021, maar in de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2022.
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Reconstructie Soeterbeekseweg 30.000
Oorspronkelijk opgenomen vanaf begroting 2021, maar in de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2025/2026.
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje 247.000
Oorspronkelijk opgenomen in de begroting 2021, maar in de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2022/2023.
Rioolmaatregelen Opwettenseweg (tlv riolering) 320.000
Project kan voor nu vervallen. Wordt opnieuw opgenomen in de begroting als duidelijk is hoe de Opwettenseweg vormgegeven gaat worden. Ter reductie van de ervaren wateroverlast wordt begin 2022 wel een tijdelijke hemelwaterafvoer aangelegd.
De kapitaallasten van deze investeringen zijn wel doorgerekend in de meerjarenbegroting.