Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. 1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad.
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties.
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders.
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. 6. Gezondheid als de verbindende factor.
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving.
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. 8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld door de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Programma Wonen 2020-2030 2020 - 2030 juli 2020 2030
Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2019 e.v. juli 2019 onbepaald
Programma woonwagenlocaties 2018 - 2022 november 2017 onbepaald
Nota grondbeleid 2019 e.v. juli 2019 onbepaald
Landschapsstudie en toolbox buitengebied 2020 e.v. 26 mei 2020 (door college)

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.

Terug naar navigatie - Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Nieuwbouw woningen * aantal per 1.000 woningen 15,8 19 7,4
Demografische druk * % van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot aantal inwoners van 20 tot 65 jaar 88 87,8 90
Sociale huurwoningen totaal aantal 1.655 1.670 1.659

* verplichte indicator op grond van BBV

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
0.10 Mutaties reserves 185 544 712 168
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 78 77 119 42
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 19 19
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 84 194 182 -12
8.1 Ruimtelijke ordening 858 1.231 1.309 79
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.431 7.444 2.361 -5.083
8.3 Wonen en bouwen 1.282 2.904 1.669 -1.236
Totaal Lasten 9.917 12.394 6.371 -6.023
Baten
0.10 Mutaties reserves 91 1.432 173 -1.258
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 199 129 160 31
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 553 609 56
8.1 Ruimtelijke ordening 0 433 557 125
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6.983 6.996 3.371 -3.625
8.3 Wonen en bouwen 918 1.239 1.006 -233
Totaal Baten 8.284 10.781 5.877 -4.904

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De afwijkingen van de begroting op dit programma worden op hoofdlijnen veroorzaakt door:

  • 0.10 Mutatie reserves: Ten aanzien van de baten kunnen we melden dat de onttrekking aan de algemene reserve voor het project overdracht woonwagenlocaties nog niet heeft plaatsgevonden (€ 1.179.000,-). Ten aanzien van de lasten kunnen we melden dat de stortingen in de reserve bovenwijkse voorzieningen en sociale volkshuisvesting hoger dan begroot zijn, omdat daarvoor meer middelen zijn gestort vanuit met name anterieure overeenkomsten.
  • Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening: de baten zijn hoger dan begroot door bovengenoemde ontvangsten vanuit anterieure overeenkomsten o.m. voor de reserves bovenwijks en volkshuisvesting.
  • Op taakveld 8.2 Grondexploitatie is een positief resultaat van € 784.000,- door de winstnemingen op enkele grex-projecten. Omdat er kosten waren begroot op dit taakveld is de meevaller ten opzichte van de begroting ruim € 1.400.000,-.
  • Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: de lasten zijn lager doordat de overdracht van twee woonwagenlocaties aan Helpt Elkander nog niet heeft plaatsgevonden. De baten zijn lager doordat er veel minder omgevingsvergunningen zijn afgegeven (€ 244.000,-).

Voor meer details en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.