Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de analyse van het overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

In de analyse van het overzicht van baten en lasten worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2019 van deze begroting (2019 nieuw) en het jaar 2019 van de primaire meerjarenbegroting 2018-2021 (2019 oud). Die verschillen omvatten dus zowel begrotings-wijzigingen met structurele gevolgen die al zijn vastgesteld bij raadsbesluiten in 2018, als de financiële aanpassingen die in deze begroting worden voorgesteld.

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Programma 8. Financiën en belastingen

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de meerjarenraming de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht.

2019 2020 2021 2022
Omschrijving Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Verkiezingen 65.000 65.000 65.000
Dienstverlening 12.375
Opleidingsbudget 35.000 35.000
Aanschaf verstelbare bureaus 10.000 10.000
Procesregisseur bouw/ontwikkeltrajecten 74.594
Programma 2 Veiligheid & Handhaving
Veiligheidsmonitor 4-jaarlijks 14.000
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen 109.600 109.600 77.600 77.600
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen (t/m 2027) 40.000 10.000 10.000 10.000
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Verhuizing Mijlpaal naar het Mooiste Blauw 9.000
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Kosten invoering omgevingswet 40.000 10.000
Squit XO 7.500 7.500
Ondersteuning woonvisie gem. Nuenen 10.000
Actualisatie centrumvisie 30.000 30.000
Project woonwagenlocaties 451.600
Procesbegeleiding prestatieafspraken (Vertegenwoordiging huurdersorganisatie) 15.000
Bouwgrondexploitatie 11.885.590 11.885.590 9.576.460 9.576.460 6.372.069 6.372.069 7.417.531 7.417.531
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Basisregistratie Ondergrond (BRO) 10.000
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 10.000
Bijdrage studie Bundelroutes 6.000
Overheveling reconstructie wegen van exploitatie/voorziening naar investeringen 367.000
Verkoop openbaar groen 150.000 150.000 150.000 150.000
Nulmeting duurzaamheid (o.m. energieprestatie) 30.000
Stresstest klimaatadaptatie 20.000
Programma 7 Economie & Toerisme
Cultuurhistorische waardekaart opstellen tbv omgevingswet 15.000
75 jaar bevrijding 7.500
200 jaar Nuenen 20.000
Programma 8 Financiën & Belastingen
Groenste gemeente van Nederland 80.000
Post onvoorzien 121.880 143.225 143.225 143.225
Project woonwagenlocaties ten laste van reserve vrije bestedingsruimte 451.600
Onderuitputting kapitaallasten 180.401 349.375 188.072 188.072
Totaal 13.034.591 13.015.639 10.075.835 10.011.785 6.710.141 6.701.894 7.755.603 7.713.356
Incidenteel saldo baten en lasten 18.952 64.050 8.247 42.247
Totaal saldo meerjarenraming incl. beleidsaanpassingen 107.033 130.032 17.789 505.899
Begrotingssaldo structureel 88.081 65.982 9.542 463.652
+/+ is voordeel, -/- is nadeel

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

2019 2020 2021 2022
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Bestemmingsreserves
Bouwgrond: fonds groen voor rood 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
Bouwgrond: fonds sociale volkshuisvesting 98.000 0 14.000 0 125.000 0 125.000 0
Begraafplaats Oude Landen 10.000 9.259 10.000 8.863 10.000 8.520 10.000 8.178
Bestemmingsreserve I&A 0 218.704 0 121.990 0 92.460 0 81.599
Verkeersregelingen 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Civiele kunstwerken 115.122 115.122 115.122 115.122 115.122 115.122 115.122 115.122
Totaal bestemmingsreserves 236.122 456.085 152.122 358.975 263.122 329.102 263.122 317.899
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve reconstr aansluiten Nuenen Z-W op A270 0 7.667 0 7.667 0 7.667 0 7.667
Dekkingsreserve HOV2 0 2.884 0 2.884 0 2.884 0 2.884
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000
Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk 0 0 0 0 0 3.600 0 3.600
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen 0 14.230 0 14.230 0 14.230 0 14.230
Dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten 0 0 0 36.000 0 36.000 0 36.000
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman 0 0 0 0 0 106.000 0 106.000
Dekkingsreserve renovatie Klooster 0 0 0 0 0 46.400 0 46.400
Totaal dekkingsreserves 0 44.781 0 80.781 0 236.781 0 236.781
 Totaal 236.122 500.866 152.122 439.756 263.122 565.883 263.122 554.680