Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening Balans Balans Balans Balans Balans
1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Reserves
Algemene reserve
Algemene reserve 4.244 3.694 3.694 3.693 3.693
Reserve vrije bestedingsruimte 2.551 2.178 2.215 2.253 2.292
Algemene risicovoorziening 4.849 0 0 0 0
Algemene reserve decentralisatie 500 500 500 500 500
Bouwgrond; algemene reserve 10.051 10.114 10.177 10.240 10.304
Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen) 6.724 6.724 6.724 6.724 6.724
Totaal algemene reserves 28.919 23.209 23.309 23.410 23.513
Bestemmingsreserves
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen 849 1.429 1.485 1.557 1.631
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 100 200 217 345 475
Bouwgrond; parkmanagement 339 480 488 495 502
Bouwgrond; fonds groen voor rood 647 556 465 372 277
Begraafplaats Oude Landen 470 471 472 473 475
Bestemmingsreserve I&A 535 316 194 101 20
Verkeersregelingen 70 70 70 70 70
Civiele kunstwerken 519 519 519 519 519
Beelden en Plastieken 19 19 19 19 19
Totaal bestemmingsreserves 3.547 4.060 3.928 3.951 3.988
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve reconstr aansluiten Nuenen Z-W op A270 216 209 201 193 186
Dekkingsreserve HOV2 69 66 63 61 58
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord 100 80 60 40 20
Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk 36 36 36 32 29
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen 356 342 327 313 299
Dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten 180 180 144 108 72
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman 0 4.240 4.240 4.134 4.028
Dekkingsreserve renovatie Klooster 0 1.160 1.160 1.114 1.067
Totaal dekkingsreserves 957 6.313 6.232 5.995 5.758
Totaal reserves 33.423 33.581 33.468 33.356 33.258
Voorzieningen
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Pensioen voormalige wethouders 2.114 2.090 2.066 2.041 2.015
Milieuschade Schenkels 370 370 370 370 370
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 2.484 2.460 2.436 2.411 2.385
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Voorziening onderhoud gebouwen 1.044 1.202 889 786 683
Voorziening onderhoud wegen 697 561 425 289 153
Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie 1.741 1.763 1.314 1.075 837
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Voorziening afval 97 58 38 19 1
Voorziening riolering 3.491 3.745 4.035 4.351 4.727
Promotie-inkomsten 3 3 3 3 3
Parkeerfonds 9 9 9 9 9
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) 15 15 15 15 15
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 31 10 10 10 10
Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen 3.646 3.840 4.110 4.408 4.765
Totaal voorzieningen 7.871 8.063 7.860 7.894 7.987
Totaal reserves en voorzieningen 41.294 41.644 41.328 41.250 41.246
Voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans
Verliesgevende complexen bouwgrond 5.688 5.928 6.173 6.424 6.679

Toelichting op de reserves

Toelichting op de reserves

Conform BBV wordt in de toelichting op de reserves en voorzieningen ingegaan op de aard en reden van elke reserve en voorziening en worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen toegelicht. Ook is beoordeeld of de reserves en voorzieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen.
In januari 2019 leggen we een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen voor aan de raad.

De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en onderhoudsfondsen. Algemene reserves fungeren als buffer, voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel of voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. Onderhoudsfondsen zijn ingesteld om sterk schommelende kosten van groot onderhoud te egaliseren.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
4.244.205 4.849.447 5.400.000 3.693.652

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Op basis van onze eigen normen moet de algemene reserve een minimale omvang van € 2,8 miljoen hebben.
De toevoeging van € 4.849.447,- betreft de vrijval van de reserve algemene risicovoorziening.
De onttrekking van € 5.400.000,- betreft het overbrengen naar de dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman van € 4.240.000,- en € 1.160.000,- naar de dekkingsreserve renovatie Klooster.

reserve vrije bestedingsruimte

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
2.550.920 38.009 411.100 2.177.829

Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 is deze reserve ingesteld. Het niet bestemde resultaat van de jaarrekening wordt gestort in de reserve vrije bestedingsruimte en de rente daarover wordt niet toegerekend aan de exploitatie maar aan de reserve. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om deze middelen, indien nodig, in te zetten voor de gevolgen van het actualiseren en doorrekenen van de bestaande meerjarenbegroting en het overbruggen van incidentele tekorten.
De toevoeging van € 38.009,- is de bespaarde rente van deze reserve.
De onttrekking is de dekking van de budgetten voor het project woonwagenlocaties van € 411.100,-.

Algemene risicovoorziening

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
4.849.447 0 4.849.447 0

De gemeente Nuenen loopt het meeste risico met de bouwgrondexploitatiegebieden. Dit risico is gekwantificeerd en in kaart gebracht bij de risicoanalyse. De overige risico’s van de gemeente zijn beperkt van aard en worden in de paragraaf weerstandsvermogen zoveel mogelijk benoemd.
In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen van februari 2015 is bepaald dat de algemene risicovoorziening verlaagd kan worden tot het noodzakelijke bedrag om de risico’s op te vangen. Het noodzakelijk bedrag, de "benodigde weerstandscapaciteit", is € 11.485.000,-; de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 22.317.000,-. Deze reserve kan daarom op 0 worden gesteld, we brengen het saldo in 2019 over naar de algemene reserve.

Algemene reserve decentralisatie sociaal domein

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
500.000 0 0 500.000

De raad heeft bij de begroting 2018 bij amendement besloten het saldo van de reserve decentralisaties te handhaven op het huidige niveau van € 500.000,-. Dit bedrag is bedoeld als buffer om eventueel
optredende tekorten in het sociaal domein op te vangen.

Bouwgrond algemene reserve

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
10.050.554 63.239 0 10.113.793

De doelstelling van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is een financiële buffer voor het afdekken van financiële risico’s in de bouwgrondexploitaties. De voeding van deze reserve wordt gevormd door de voordelige resultaten van bouwgrondexploitaties.
Voor de afdekking van de huidige negatieve bouwgrondexploitaties is een specifieke voorziening ‘verliesgevende complexen bouwgrond’ ingesteld, die gevoed wordt vanuit de algemene reserve bouwgrond. De stand van de algemene reserve bouwgrond wordt beïnvloed door toekomstige winstnames die hoogst onzeker zijn. Bij aanspreking van deze reserve zal altijd gekeken moeten worden naar de stand op het moment zelf.
De toevoeging bestaat uit de rente (€ 63.239,-).

Bouwgrond algemene reserve ( winstnemingen)

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
6.723.644 0 0 6.723.644

Deze reserve is gevormd na de jaarrekening 2017 met het doel de winstnemingen vanuit de bouwgrondprojecten af te zonderen van andere stortingen in reserves.

Bestemmingsreserves

Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
849.307 579.679 0 1.428.986

Deze reserve is bedoeld voor investeringen met een zogeheten “bovenwijks” karakter. Te denken valt aan investeringen in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur) die buiten de nieuwbouwwijk ligt, maar er wel voor aangelegd wordt en/of voor meerdere wijken dient.
De toevoeging bestaat uit rente (€ 12.655,-) en stortingen vanuit grondexploitatieprojecten.

Voorheen werden projecten in één keer ten laste van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen gebracht. Met de nieuwe BBV-voorschriften mag dit vanaf 2017 niet meer. De projecten moeten worden geactiveerd en de kapitaallasten (rente en afschrijving) moeten over de levensduur van de investering worden gespreid. Bij het beschikbaar stellen van het krediet wordt het volledige bedrag vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen overgebracht naar een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten bovenwijkse voorzieningen (zie onder dekkingsreserves). Vanuit die reserve worden de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen gedekt.

Bouwgrond; sociale huisvesting

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
100.169 99.493 0 199.662

Deze bestemmingsreserve is gevormd om initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting te stimuleren. De reserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten op basis van de nota grondbeleid, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De voedingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting volgen uit de Nota Grondbeleid. Iedere nieuw te realiseren woning draagt bij. In de Nota grondbeleid 2012-2018 is opgenomen dat voor nieuwe projecten niet automatisch een bijdrage vanuit deze bestemmingsreserve wordt gedaan. Een ontwikkelende partij moet kunnen aantonen dat deze bijdrage noodzakelijk is om de sociale woningbouwontwikkeling in het project haalbaar te houden.

De toevoeging betreft de rente (€ 1.493,-) en de toevoeging vanuit de verkopen grond binnen de grondexploitatieprojecten (€ 98.000,-).

Bouwgrond; parkmanagement

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
338.849 141.567 0 480.416

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch, werk- en leefklimaat.

Met de Nota Grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement en toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond
voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

In het verleden is deze reserve al gevoed met name uit bedrijventerrein Eeneind-II Zuid. In 2016 is een parkmanager voor Eeneind II Zuid aangesteld.

De toevoeging betreft rente (€ 5.049,-) en storting € 136.518,- vanuit de grondexploitatieprojecten.

Bouwgrond; fonds groen voor rood

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
646.742 9.636 100.000 556.378

Deze reserve is ingesteld om landschapsinvesteringen te kunnen financieren als gevolg van ontwikkelingen in het landelijk gebied en voor investeringen gericht op versterken en verbetering van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Nuenen.
Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De toevoeging betreft rente (€ 9.636,-). De onttrekking van € 100.000,- betreft het project Dommeldal.

Begraafplaats Oude Landen

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
470.095 10.000 9.259 470.836

In de raadsvergadering van maart 2011 is besloten om een bestemmingsreserve begraafplaats Oude Landen in het leven te roepen. De raad heeft besloten om een marktconform tarief te heffen voor de begraafplaats waardoor niet alle kosten gedekt worden door het grafrechttarief. Voor het egaliseren van de lasten en baten is een reserve begraafplaats Oude Landen gevormd. De rente over de reserve begraafplaats Oude Landen is meegenomen in de berekening van het saldo baten en lasten van de begraafplaats.
De toevoeging betreft de structurele storting voor onderhoud van € 10.000,- en de onttrekking betreft het exploitatiesaldo van € 9.259,-.

Bestemmingsreserve I&A

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
534.551 0 218.704 315.847

Op 18 juni 2015 heeft de raad besloten om het deel van het positieve resultaat jaarrekening 2014 Dienst Dommelvallei dat te maken had met lagere lasten I&A, te reserveren in de nieuwe reserve I&A. Op 16 augustus 2016 is besloten de middelen die voor I&A bestemd waren en op verschillende plaatsen in de begroting stonden, samen te brengen in deze bestemmingsreserve. De reserve wordt aangewend wanneer de bijdrage van de gemeente Nuenen aan Dienst Dommelvallei stijgt door meer uitgaven van de dienst aan I&A (het informatiebeleidsplan).

Verkeersregelingen

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
69.968 13.000 13.000 69.968

Deze reserve is oorspronkelijk opgesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Op dit moment is geen actueel beheerprogramma vastgesteld. Het resterende bedrag in de reserve wordt de komende jaren gebruikt om eventuele eenvoudige calamiteiten op te kunnen vangen.

Civiele kunstwerken

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
518.746 115.122 115.122 518.746

Deze reserve is oorspronkelijk opgesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Op dit moment is geen actueel beheerprogramma vastgesteld. Jaarlijks wordt volgens het oude programma het benodigd (gemiddeld) bedrag gestort in deze reserves (€ 115.112,-). De onttrekking betreft de kosten voor onderhoud aan diverse civiele kunstwerken.

Beelden en plastieken

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
18.756 0 0 18.756

Deze reserve is oorspronkelijk opgesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Op dit moment is geen actueel beheerprogramma vastgesteld. Dit staat gepland voor 2019.

Dekkingsreserves

Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
216.400 0 7.667 208.733

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering reconstructie op- en afritten Geldropsedijk te dekken.

HOV2

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
69.222 0 2.884 66.338

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor HOV2 te dekken.

Onderzoek bereikbaarheidsakkoord

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
100.000 0 20.000 80.000

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek bereikbaarheidsakkoord te dekken.

Ecologische verbindingszone Hooidonk

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
36.000 0 0 36.000

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor de ecologische verbindingszone Hooidonk te dekken

Hybrideveld RKGSV Gerwen

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
355.740 0 14.230 341.150

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investering voor het hybrideveld RKGSV Gerwen te dekken.

Onderzoek mobiliteitsprojecten

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
180.000 0 0 180.000

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek mobiliteitsprojecten.

Nieuwbouw Hongerman

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
0 4.240.000 0 4.240.000

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van de investering voor de nieuwbouw Hongerman te dekken.

Renovatie Klooster

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
0 1.160.000 0 1.160.000

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van de investering voor de renovatie van het Klooster te dekken.

Toelichting op de voorzieningen

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passiefposten op de balans die een inzicht geven in de voorzienbare lasten van risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden op de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
De voorzieningen zijn onder te verdelen in voorzieningen onderhoud en egalisatie, voorzieningen door derden beklemde middelen en voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's.

Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's

Pensioen voormalige wethouders

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
2.113.542 38.700 62.092 2.090.150

Voor zittende wethouders moet op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De noodzakelijke omvang van de voorziening aan het eind van het boekjaar wordt elk jaar bepaald op basis van actuariële berekeningen door een extern bureau. De werkelijke pensioenbetalingen aan (voormalige) wethouders in het boekjaar komen ten laste van deze voorziening.

Milieuschade Schenkels/Collse Hoefdijk

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
370.166 0 0 370.166

Inmiddels ligt een overeenkomst ter tekening bij de firma Schenkels. Na ondertekening kan de sanering worden uitgevoerd. De geraamde kosten blijven gelijk en de voorziening is waarschijnlijk toereikend.

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Voorziening onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
1.044.368 210.634 53.223 1.201.779

Uitgaven voor groot onderhoud dat meegenomen is in het beheerplan wordt uit de voorziening bekostigd. Jaarlijks wordt bekeken of de vervanging ook daadwerkelijk noodzakelijk is of nog een jaar kan worden uitgesteld.

Als gevolg van de overeenkomst met Helpt Elkander zijn een aantal gebouwen eigendom van de gemeente geworden. De gevolgen hiervan voor het benodigde onderhoudsbudget zijn in deze begroting 2019-2022 meegenomen.

De overeenkomst met Helpt Elkander resulteert in het gegeven dat de gemeente verantwoordelijk is voor de gebouwen De Hongerman, Dorpshuis D'n Heuvel en de MFA Heuvelrijk en Ouwlandse Dijk.
Met de schoolbesturen lopen nog gesprekken over het organiseren van het gezamenlijk groot onderhoud.

De jaarlijkse storting in de voorziening wordt verhoogd voor de volgende onderdelen:

  • onderdeel kinderopvang Ouwlandse Dijk (op basis van MJOP)
  • onderdeel kinderopvang Heuvelrijk inclusief gymzaal (op basis van MJOP)
  • Dorpshuis D'n Heuvel (op basis van MJOP)

Daarnaast wordt het gebouw bij de begraafplaats Oude Landen (op basis van MJOP) toegevoegd. Deze was tekstueel wel in het vastgestelde beheerplan 2018-2032 opgenomen maar niet financieel doorgerekend in de berekening van de voorziening.

Uiteindelijk betekent dat de dotatie voor 2019 wordt verhoogd van € 398.500,- naar € 460.000,-.

Sporthal De Hongerman inclusief Scarabee wordt voor 5 jaar in stand gehouden (daarna dient de nieuwe sporthal opgeleverd te zijn). Voor de nieuwbouw is apart een krediet aangevraagd.

Voorziening wegen

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
696.962 470.086 606.000 561.048

De voorziening is gebaseerd op het beheerplan wegen en wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Jaarlijks wordt het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. Omdat de reconstructie Broekdijk in 2019 gepland is valt daarvoor een forse post groot onderhoud weg. Vooruitlopend op het nieuwe beheerplan wegen eind 2019 brengen we die post in mindering op de storting en de onttrekking voorziening wegen (€ 367.000,-). De verwachte uitgaven aan cyclisch onderhoud zijn in 2019 dus € 606.000,-.

Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn, wordt apart aan de raad om budget gevraagd.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Voorziening afval

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
96.874 0 39.104 57.770

Het tarief dat geheven wordt voor afvalstoffenheffing mag op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Als er grote schommelingen zijn in de kosten en opbrengsten kan gebruik gemaakt worden van een voorziening om de kosten te egaliseren en zo grote schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Voorziening riolering

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
3.490.580 254.531 0 3.745.111

De voorziening wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Daarmee worden tariefschommelingen in de toekomst zoveel mogelijk beperkt. De basis wordt gevormd door het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd

Promotie-inkomsten

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
2.668 1.000 1.000 2.668

De marktkooplieden betalen maandelijks een bijdrage in de promotieactiviteiten voor de markt. De acties die plaatsvinden worden door de markt bedacht. Daarbij is het budget leidend.

Parkeerfonds

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
9.344 0 0 9.344

Uitgangspunt in de gemeente Nuenen is dat bedrijven de parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen. Bij nieuwbouw moeten zij dus op hun eigen terrein voldoende parkeerplaatsen realiseren (volgens CROW publicatie 317). Indien onvoldoende ruimte op eigen terrein aanwezig is om de parkeerbehoefte op te lossen en het bedrijf gevestigd is in het centrumgebied, is het (mits dit niet leidt tot onevenredige parkeerhinder in de omgeving) mogelijk om deze verplichting af te kopen. De bijdragen van de bedrijven zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders binnen acceptabele afstand van het centrumgebied te realiseren. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college.

Verkeersveiligheid (ipv rood-licht)

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
15.236 0 0 15.236

Dit betreft gelden die in overleg met SRE moeten worden aangewend voor activiteiten in het kader van de verkeersveiligheid.

Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
31.000 0 21.000 10.000

Op 18 mei 2017 heeft de raad besloten deel te nemen aan het Regionale Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) van € 165.000,-. Hiervoor is een voorziening gevormd. Betaling aan het regionale fonds vindt gefaseerd plaats in de jaren 2017 tot en met 2019.

Verliesgevende complexen bouwgrond

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
5.687.882 240.145 0 5.928.027

In de diverse vastgestelde gemeentelijke grondexploitaties zijn de indicaties van het programma, de fasering en de te verwachten exploitatiesaldi opgenomen. Voor grondexploitaties met een verwacht negatief exploitatiesaldo moet een voorziening worden gevormd. De negatieve exploitatiesaldi zijn opgenomen in deze voorziening. De ontwikkeling van de voorziening is conform de actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties bij de jaarrekening.

De toevoeging betreft de rente van € 240.145,-.