Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Activa 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Vaste activa
Immateriële vaste activa 415 792 786 784 593
Materiële vaste activa 50.475 55.843 62.165 63.680 76.908
Financiële vaste activa 3.482 2.987 2.466 2.064 1.643
Totaal Vaste activa 54.373 59.622 65.417 66.529 79.144
Vlottende activa
Voorraden 62.838 42.327 32.559 28.011 25.760
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 10.071 4.097 4.097 4.097 4.097
Liquide middelen 773 773 773 773 773
Overlopende activa 2.590 4.590 4.590 2.286 4.590
Totaal Vlottende activa 76.273 51.787 42.020 35.167 35.221
Totaal Activa 130.645 111.409 107.437 101.695 114364
Passiva 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Vaste passiva
Eigen vermogen 33.530 33.711 33.486 33.862 32.959
Voorzieningen 7.871 8.063 7.860 7.894 7.987
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 78.668 52.790 49.435 43.731 57.090
Totaal Vaste passiva 120.069 94.564 90.782 85.487 98.036
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 6.390 12.660 12.469 12.023 12.143
Overlopende passiva 4.186 4.186 4.186 4.186 4.186
Totaal Vlottende passiva 10.576 16.845 16.655 16.209 16.329
Totaal Passiva 130.645 111.409 107.437 101.695 114.364

De raming “Netto-vlottende schulden” is inclusief de financieringsbehoefte.

EMU-saldo

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP. In de septembercirculaire 2018 wordt informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting (bedragen x € 1.000,-).

Omschrijving 2018 2019 2020
1 Exploitatiesaldo voor toevoegingen c.q. onttrekkingen uit reserves -1.392 265 17
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.273 1.607 1.828
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 1.147 1.155 1.603
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd -12.131 -7.151 -8.153
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 0 0 0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 0 0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 0 0 0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord 14.562 20.385 9.638
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen -198 -61 -21
10 Lasten ivm transacties derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 0 0 0
11 Verkoop effecten: Zodra er effecten worden verkocht wat is de verwachte boekwinst op de exploitatie
EMU Saldo 3.260 16.199 4.911

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings-)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Beloningen tijdens het dienstverband 6.643 6.658 6.622 6.635
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 137 108 46 46
Afvloeiingsregelingen 48 48 48 48
Totaal 6.828 6.814 6.716 6.729

Overzicht van investeringen

Overzicht van investeringen

Het overzicht van investeringen bestaat uit 2 delen. In het 1e overzicht (A) staan de investeringen waarvoor nader uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan de raad. In het 2e overzicht (B) de investeringen die bestaand beleid zijn of van geringe omvang. Conform de aangepaste financiële verordening 2017. De investeringskredieten uit deel B voor 2019 worden meteen beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting (beslispunt 4). Over de uitvoering van alle investeringen wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening.
De kapitaallasten voor alle investeringen zijn wel opgenomen in de meerjarenbegroting, zodat er financieel rekening mee is gehouden.

DEEL A: INVESTERINGEN DIE APART AAN DE RAAD WORDEN VOORGELEGD

Uit te voeren investering per programma Afs. termijn Investering Totaal investering Kapitaallasten
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
4. Verenigingen & Accommodaties
Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen 25 100.000 100.000 6.000 5.920 5.840
Nieuwbouw sporthal De Hongerman (ten laste van algemene reserve) 40 700.000 3.240.000 3.940.000 14.000 177.300 174.980
Verhoging investeringskrediet Het Mooiste Blauw (stelpost) 40 40.000 40.000
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Renovatie openbare ruimte woonwagenlocaties 15 500.000 910.000 1.410.000 10.000 122.200 119.653
Voorbereidingskrediet uitwerking plan Kloostertuin (i.r.t. Klooster en Park) 100.000 100.000 2.000 2.000 2.000
Herinrichting Berg (relatie met WvvG) 25 700.000 700.000 0 0 0
Huish. afvalinzameling N-West (ondergrondse containers) 15 150.000 150.000 13.000 12.800 12.600
Huish. afvalinzameling N-West (ondergrondse containers) 15 150.000 150.000 0 13.000 12.800
Huish. afvalinzameling N-West (ondergrondse containers) 15 150.000 150.000 0 0 13.000
Huish. afvalinzameling N-West (ondergrondse containers) 15 50.000 50.000 0 0 0
Reconstructie Smits van Oyenlaan (onderdeel bundelroutes) 25 10.000.000 10.000.000 0 0 0
Aanleg tunnel Collse Hoefdijk onder spoor 60 1.000.000 1.000.000 2.000.000 0 0 20.000
Aanleg tunnel Collse Hoefdijk onder spoor (gedeelte bovenwijks) #) 60 -500.000 -500.000 -1.000.000 0 0 -10.000
Mobiliteitsbudget - Verkeersonderzoeken/ Planstudies 5 250.000 100.000 100.000 450.000 5.000 7.000 99.000
Brabantring/ A. Pootlaan (reconstructie) 25 550.000 550.000 0 0 0
Arnold Pootlaan 25 60.000 240.000 300.000 0 0 1.200
Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk 25 20.000 150.000 170.000 0 400 10.200
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (relatie met WvvG) *) 25 30.000 240.000 30.000 300.000 600 5.400 18.000
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (gedeelte bovenwijks) #) 25 -100.000 -100.000 0 -6.000 -5.920
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2019 25 176.557 176.557 10.593 10.452 10.311
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2020 25 176.557 176.557 0 10.593 10.452
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2021 25 176.557 176.557 0 0 10.593
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2022 25 1.235.899 1.235.899 0 0 0
Reconstructie Soeterbeekseweg 25 60.000 500.000 420.000 980.000 0 1.200 11.200
Reconstructie Arendhof (alg middelen) 25 100.000 100.000 0 0 0
Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis (Groen) (relatie met WvVG) *) 20 16.667 56.667 56.666 130.000 333 1.467 9.100
Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis (Aanpassen Brug) (relatie met WvVG) *) 40 33.333 113.333 113.334 260.000 667 2.933 11.700
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (relatie met WvVG) 25 80.000 325.000 325.000 730.000 0 1.600 8.100
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (relatie met WvVG) (gedeelte bovenwijks) #) 25 -150.000 -150.000 0 0 -3.000
Weverstraat vervolg (reconstructie) 25 190.000 200.000 390.000 0 3.800 23.400
Herinrichting Kerkakkers, Polder, 2e ontsluiting 25 75.000 775.000 850.000 0 1.500 51.000
Rioolmaatregelen Opwettenseweg 60 320.000 320.000 0 0 11.733
Speelvoorzieningen centrale voorziening 15 170.000 170.000 14.733 14.507 14.280
7. Economie, Toerisme & Recreatie
Renovatie en herinrichting Klooster (ten laste van algemene reserve) 25 810.000 350.000 1.160.000 16.200 69.600 68.024

*) Deze investeringen worden nog aan de raad voorgelegd, maar wel wordt voorgesteld het voorbereidingskrediet in 2019 direct beschikbaar te stellen

DEEL B: INVESTERINGEN DIE NIET MEER AAN DE RAAD VOORGELEGD WORDEN (DIRECT BESCHIKBAAR GESTELD)

Uit te voeren investering per programma Afs. termijn Investering Totaal investering Kapitaallasten
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Vrachtwagen werf 10 215.000 215.000 0 0 25.800
Bestelbus (2x) 5 130.000 130.000 0 28.600 28.080
Auto's werf piket/toezicht (2x) 5 65.000 65.000 0 0 14.300
Aanhanger werf 5 15.000 15.000 0 0 0
Containers werf 10 5.000 5.000 0 600 590
Containers werf 10 6.000 6.000 0 0 720
Containers werf 10 4.000 4.000 0 0 0
4. Verenigingen & Accommodaties
Scheiding gymzaal van school Gerwen 25 40.000 40.000 2.400 2.368 2.336
NKV Toplaag kunstgras korfbal 15 150.150 150.150 0 13.013 12.813
RKGSV Drainage voetbalveld (in combinatie toplaagrenovatie) 15 37.000 37.000 3.207 3.157 3.108
RKGSV Elementverharding vervangen incl. fundering 15 3.380 3.380 293 288 284
Lissevoort hockey drainage 15 18.000 18.000 0 1.560 1.536
EMK Toplaag renovatie natuurgras 15 20.010 20.010 0 1.734 1.708
Wettenseind Verlichting armaturen 20 3.000 3.000 0 210 207
RKSV kunstgras voetbal 25 435.460 435.460 0 26.128 25.779
RKVV automatische beregeningssproeiers 15 5.280 5.280 0 458 451
Lissevoort Hockey verlichting 20 24.000 24.000 0 0 1.680
EMK Leunhekwerk 10 5.440 5.440 0 0 653
EMK Ballenvanger 10 3.200 3.200 0 0 384
EMK Dug-out 10 5.000 5.000 0 0 600
Wettenseind verlichting masten 40 18.000 18.000 0 0 810
Wettenseind verlichting armaturen 20 9.000 9.000 0 0 630
RKGSV toplaag renovatie 15 26.370 26.370 0 0 2.285
RKGSV leunhekwerk 10 2.640 2.640 0 0 317
RKVV Drainage en toplaag voetbalveld 15 44.000 44.000 0 0 3.813
RKVV elementverharding incl. fundering 15 3.330 3.330 0 0 289
Lissevoort hockey slagplanken hout 10 3.660 3.660 0 0 0
Lissevoort hockey elementverharding incl fundering verv 15 7.270 7.270 0 0 0
EMK elementverharding incl fundering 15 3.740 3.740 0 0 0
EMK hekwerk terreinafrastering 15 16.800 16.800 0 0 0
NKV elementverharding vervangen incl fundering 15 6.440 6.440 0 0 0
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 115.000 115.000 5.175 5.118 5.060
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 115.000 115.000 0 5.175 5.118
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 115.000 115.000 0 0 5.175
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 115.000 115.000 0 0 0
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 8.890 8.763 8.636
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 0 8.890 8.763
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 0 0 8.890
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 0 0 0
Inrichten veilige schoolomgeving van 2 scholen + begeleiding 30 20.000 20.000 1.067 1.053 1.040
Aanleg openbaar toilet Park 20 75.000 75.000 0 0 0
Aanleg openbaar oplaadpunt fietsen in het Park 20 5.000 5.000 0 350 345
Sneeuwploegen fietspadstrooier (2) 10 26.000 26.000 0 0 0
Opzet-natzout strooimachines (2) 10 90.000 90.000 0 0 0
Aanhanger natzout strooimachine 10 36.000 36.000 0 0 0
Sneeuwploeg jaarschijf 2022 2 x 10 30.000 30.000 0 0 0
Natzoutstrooier 10 45.000 45.000 0 0 0
Vrijverval riolen jaarschijf 2019 60 271.000 271.000 9.937 9.846 9.756
Vrijverval riolen jaarschijf 2020 60 271.000 271.000 0 9.937 9.846
Vrijverval riolen jaarschijf 2021 60 271.000 271.000 0 0 9.937
Vrijverval riolen jaarschijf 2022 60 271.000 271.000 0 0 0
Vervanging elektromechanische pompgemalen jaarschijf 2019 15 40.000 40.000 3.467 3.413 3.360
Vervanging elektromechanische pompgemalen jaarschijf 2020 15 25.000 25.000 0 2.167 2.133
Vervanging elektromechanische pompgemalen jaarschijf 2021 15 25.000 25.000 0 0 2.167
Vervanging elektromechanische pompgemalen jaarschijf 2022 15 25.000 25.000 0 0 0
Fietspaden Gulbergen, fietsstraat Mierlosedijk 30 50.000 200.000 250.000 0 1.000 13.300
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek - Riolering 60 15.000 210.000 225.000 0 0 300
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek 60 15.000 210.000 225.000 0 0 300
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek (gedeelte bovenwijks) #) 60 -15.000 -210.000 -225.000 0 0 -300
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta - Riolering 60 125.000 75.000 200.000 0 4.583 7.292
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta 60 125.000 125.000 250.000 0 4.583 9.125
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta (gedeelte bovenwijks) #) 60 -125.000 -125.000 -250.000 0 -4.583 -9.125
Tijdelijke maatregelen Berg (relatie met WvvG) ivm Vincentre 25 50.000 50.000 3.000 2.960 2.920
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 10.000 10.000 1.200 1.180 1.160
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 20.000 20.000 0 2.400 2.360
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 30.000 30.000 0 0 3.600
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 40.000 40.000 0 0 0
Aanvulling meetsystemen leefbaarheid/mobiliteit 5 160.000 160.000 35.200 34.560 33.920
Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk (uit vz riolering) 60 30.000 135.000 135.000 300.000 0 600 3.300
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (uit vz riolering) 60 25.000 240.000 25.000 290.000 500 5.300 10.633
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (gedeelte bovenwijks) #) 25 -100.000 -100.000 0 -6.000 -5.920
Reconstructie Arendhof (uit vz riolering) 60 15.000 15.000 0 0 0
Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis (Wegen) (relatie met WvVG) 25 15.000 15.000 0 900 888
Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis (Kunstwerken) (relatie met WvVG) 25 10.000 10.000 0 600 592
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (uit vz riolering) 60 10.000 45.000 45.000 100.000 0 200 1.100
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (relatie met WvVG) (gedeelte bovenwijks) 25 -150.000 -150.000 0 0 -3.000
Vervangen abri's 15 40.000 40.000 80.000 3.467 6.880 6.773
Fietspad Molenven Stiphout - Nuenen - Verlichting 25 50.000 50.000 3.000 2.960 2.920
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 7.367 7.253 7.140
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 0 7.367 7.253
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 0 0 7.367
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 0 0 0
Groenreconstructie jaarschijf 2019 20 35.000 35.000 2.450 2.415 2.380
Groenreconstructie jaarschijf 2020 20 35.000 35.000 0 2.450 2.415
Groenreconstructie jaarschijf 2021 20 35.000 35.000 0 0 2.450
Groenreconstructie jaarschijf 2022 20 35.000 35.000 0 0 0

Daarnaast wordt voorgesteld voor de volgende investeringen uit deel A (nieuw beleid) wel het voorbereidingskrediet in 2019 direct beschikbaar te stellen:

  • Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (relatie met WvvG) € 30.000
  • Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis (Groen) (relatie met WvvG) € 16.667
  • Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis (Aanpassen brug) (WvvG) € 13.333

#) Deze investeringen komen uit het Bestedingenplan van bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De investeringen vloeien veelal voort uit verplichtingen verbonden aan de bouwprojecten en worden gedekt uit de fondsafdrachten. Momenteel is de reserve bovenwijkse voorzieningen niet toereikend om alle geplande investeringen te kunnen doen. Het moment van aanvragen van het investeringskrediet zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van deze reserve.

Overzicht van projecten

Overzicht van projecten

Uit te voeren projecten per programma Dekking ten laste van: Investering
2019 2020 2021 2022
5. Wonen en leefomgeving
Rood voor groen Dommeldal Reserve bouwgrond rood voor groen 100.000 100.000 100.000 100.000
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Verkeersregelingen Onderhoudsfonds verkeersregelingen 13.000 13.000 13.000 13.000
Civiele kunstwerken Onderhoudsfonds civiele kunstwerken 115.122 115.122 115.122 115.122